สวดธรรมจักรเชื่อมสายบุญ แผ่เมตตาฟอกใจให้จิตเกษม

อวัยวะในร่างกายของเราต่างมีหน้าที่ ปอด เป็นเครื่องฟอกอากาศ นำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย เอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ไต ไว้ฟอกเลือด นำของเสียออกจากเลือด ตับ นอกจากผลิตน้ำย่อยที่เรียกว่าน้ำดี ยังทำหน้าที่กำจัดสารพิษออกจากร่างกาย ใจก็เช่นเดียวกัน พระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับเรื่องของใจไว้ว่า “ปภสฺสรมิทํ ภิกฺขเว จิตฺตํ, ตญฺจโข อาคนฺตุเกหิ อุปกิเลเสหิ อุปกิลิฏฺฐํ” “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จิตนี้มีสภาพประภัสสรผ่องใส แต่ที่เศร้าหมองไปนั้น เพราะมีอุปกิเลสเป็นแขกจรเข้ามาในภายหลัง” ในทางพระพุทธศา

อ่านเพิ่มเติม

สวดธรรมจักร เปลี่ยนโลกให้เป็นดินแดนศิวิไลซ์

ในยุคที่ผู้มีกิเลสมาก หลวงพ่อทัตตชีโวเล่าให้ฟังว่า สาเหตุที่โลกและจักรวาลต้องพินาศแตกดับไป เพราะกิเลสในใจของมนุษย์เป็นตัวการ เมื่อใดที่โลกมากด้วยโทสะ ย่อมพินาศด้วยไฟบรรลัยกัลป์ เมื่อใดที่โลกมากด้วยราคะ ย่อมพินาศด้วยน้ำบรรลัยกัลป์ เมื่อใดที่โลกมากด้วยโมหะ ย่อมพินาศด้วยลมบรรลัยกัลป์ ในยุคที่ผู้มีกิเลสเบาบาง คือยุคพระศรีอริยเมตไตรย์ โลกมนุษย์มากด้วยคนมีบุญที่สั่งสมบุญมาดีแล้ว มนุษย์จะอายุยืน 80,000 ปี แผ่นดินจะราบเรียบสม่ำเสมอกันดูสวยงามเหมือนบนสวรรค์ชั้นฟ้า ห้วยหนองคลองบึง น้ำจะเต็มเปี่ยมตลอดเวลา

อ่านเพิ่มเติม

ธรรมชัย ชัยชนะโดยธรรม

ชนะในศึกสงคราม ก็ต้องมีคนเสียชีวิตเลือดเนื้อ ชนะในเกมส์ธุรกิจ ก็ต้องมีคนขาดทุน เสียดาย ชนะในเกมส์กิฬา ก็ต้องมีคนผิดหวัง เสียใจ ชนะในเกมส์การพนัน ก็ต้องมีคนเสียทรัพย์สินเงินทอง มีความเสียดาย คนรอบข้างเดือดร้อน เมื่อมีผู้ชนะ ก็ย่อมมีผู้แพ้ เมื่อมีผู้แพ้ ก็ย่อมมีผู้สูญเสีย เมื่อมีผู้สูญเสีย ก็ย่อมมีผู้ที่เป็นทุกข์ เมื่อมีผู้ที่เป็นทุกข์ ก็ย่อมมีการก่อเวร ไม่ว่าชัยชนะอะไร ในทางโลก ล้วนเป็นการชนะที่ไม่สมบูรณ์ พุทธชัยมงคลคาถา (บทพาหุง) กล่าวถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้า 8 ประการ พระพุทธองค์ทรง เอาชนะพญามารท

อ่านเพิ่มเติม

เราอยากให้แม่เราเป็นแม่ของใคร?

สัตว์โลกมีการเกิด 4 อย่าง เกิจจากไข่ เรียกว่า “อัณฑชะ” เช่น ปลา นก ไก่ เกิดจากกองขยะ เรียกว่า “สังเสทชะ” เช่น หนอน แมลง เกิดจากครรภ์ เรียกว่า “ชลาพุชะ” เช่น มนุษย์ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เกิดมาแล้วโตทันที เรียกว่า “โอปปาติกะ” เช่น เทวดา สัตว์นรก ในบรรดาการเกิดทั้งหลาย การเกิดของมนุษย์เป็นการเกิดที่ประเสริฐที่สุด พระโพธิสัตว์สร้างบารมีได้ดีที่สุด ก็ต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์ ต้องเกิดในครรภ์ของมารดาเท่านั้น ผู้เป็นมารดาจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้กำเนิดกายมนุษย

อ่านเพิ่มเติม

ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์ ยุคศิวิไลซ์ที่โลกควรจะเป็น

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย์มีอายุ 80,000 ปี พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าพระศรีอริยเมตไตรย จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก” นี่คือพุทธพยากรณ์ ที่มีต่อพระพุทธเจ้าพระองค์หน้าและมนุษย์ในยุคนั้น ตามคัมภีร์ไตรภูมิโลกวินิจฉัย กล่าวกันว่า ในยุคพระศรีอริยเมตไตรย์ จะเกิดสิ่งมหัศจรรย์มากมาย ผู้มีบุญจะลงมาเกิดกันจนเต็มแผ่นดิน จะปราศจากความเหลื่อมล้ำทางสังคม ไม่มีคนรวยล้นฟ้า ไม่มีคนอนาถาเข็ญใจ ไม่มีโจรผู้ร้าย ไม่มีการเบียดเบียนหรือแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน ไม่มีการรบราฆ่าฟันกันโดยสิ้นเชิง มีแต่สันติสุข

อ่านเพิ่มเติม

พระเข้าพรรษา… โยมก็ถึงเวลาปวารณาทำความดี

ก่อนพระโพธิสัตว์ตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านต้องทำความดีก่อน ก่อนพระมหาชนกจะตั้งความปรารถนาพุทธภูมิ ท่านต้องใช้ความวิริยะและขันติ แบกบิดามารดาไว้บนบ่า ลอยคอกลางมหาสมุทรถึง 7 วัน 7 คืน ก่อนสุเมธดาบสจะได้รับพยากรณ์เป็นพระสมณโคดมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านต้องสละชีวิตถวายเป็นพุทธบูชา ทอดกายเป็นสะพานให้พระทีปังกรพุทธเจ้าเสด็จผ่าน หากเราอธิษฐานแต่ไม่สร้างความดี ก็เหมือนตั้งผังแต่ไร้กำลัง เหมือนขับรถตั้งจุดหมายปลายทางไว้อย่างดี….. แต่ไม่มีน้ำมัน ความปรารถนาก็คงจะไม่สำเร็จ   ในยุ

อ่านเพิ่มเติม