โคราช… รุ่งอรุณแห่งวันใหม่ ในเส้นทางที่ถูกต้องและดีงาม

เรื่องราวสะเทือนขวัญ ‘จ่าคลั่ง’ สังหารประชาชนที่โคราช บาดเจ็บเสียชีวิตจำนวนมาก เปิดไทม์ไลน์ ‘จ่าคลั่ง’ กราดยิงโคราช จนถึงวินาทีจับตาย! เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม หลายร้อยคนที่อยู่ในห้าง ไม่ว่าจะเป็นคนมีชื่อเสียง มีอำนาจยศตำแหน่ง เป็นเศรษฐี หรือยาจก ไม่มีใครรู้ได้เลยว่

อ่านเพิ่มเติม

ผลดีของการทานอาหารแบบพระภิกษุสงฆ์กับงานวิจัยทางการแพทย์

มีบทความทางการแพทย์ฉบับหนึ่ง ได้รับการตีพิมพ์ เมื่อ ๒๖ ธค. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา เป็นบทความที่ยืนยันพุทธบัญญัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับช่วงเวลาของการฉันภัตตาหารของพระสงฆ์ ชื่อบทความนี้คือ Effects of Intermittent Fasting on Health, Aging, and Disease  หรือผลของการจำกัดเวลาการทานอาหาร (Intermi

อ่านเพิ่มเติม
พระสงฆ์ในอุโบสถ

วัดพระธรรมกาย : กับหลักปฏิบัติโอวาทปาฏิโมกข์

มีความเคลื่อนไหวของคนบางกลุ่ม ออกมาเรียกร้องเรื่องศาสนาและการเมือง มีบางเรื่องกระทบต่อเพื่อนต่างศาสนิก มีความพยายามนำเสนอเชื่อมโยงให้เห็นว่าบุคคลที่เคลื่อนไหวมีส่วนเกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกาย มีผู้คนบางกลุ่มกล่าวหาว่า วัดพระธรรมกายทำให้เกิดความขัดแย้งทางศาสนา และการนำเสนอมีมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุ

อ่านเพิ่มเติม

ทุ่งสวรรค์ตะวันใส… ต้นทางสวรรค์

  ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส คือ หลักการสำคัญของโอวาทปาติโมกข์ เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ที่พระบรมศาสดาตรัสกับพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป ในวันมาฆบูชา ละชั่ว เพื่อปิดอบาย ทำดี เพื่อเปิดสวรรค์ ทำใจให้ผ่องใส เป็นพื้นฐานของการทำสมาธิเจริญภาวนา เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง การทำความดีที่ได้อานิสงส์มาก ต้องทำกับเ

อ่านเพิ่มเติม

ทุ่งสวรรค์ตะวันใส ทุ่งดอกไม้ฟอกใจให้ชื่นบาน

“สจิตฺตปริโยทปนํ “การทำจิตของตนให้ผ่องใส คือหนึ่งในสามของ โอวาทปาติโมกข์ โอวาทปาติโมกข์คือหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นหลักการทางพระพุทธศาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงต่อพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป ในวันมาฆบูชา ปกติของจิตมีความผ่องใสอยู่เสมอ ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ปภสฺสรมิทํ ภิกฺขเว จิตฺตํ, ตญฺจโข อาคนฺตุเกหิ อุปกิ

อ่านเพิ่มเติม
การแสดงความเคารพ

สวดมนต์ข้ามปี : สืบทอดวัฒนธรรมชาวพุทธเป็นอายุพระพุทธศาสนา

วัฒนธรรมของคนไทย เป็นอุปนิสัยที่ดี มีความสุภาพ มีความเคารพ นอบน้อม เอื้ออารี มีความกตัญญูกตเวที เป็นรากฐานที่มาจากพระพุทธศาสนา มาตั้งแต่โบราณกาล วัฒนธรรมชาวพุทธคือสิ่งที่ข้าพเจ้าสัมผัสได้ที่วัดพระธรรมกาย นับตั้งแต่เล็กจนโต จนเป็นความคุ้นเคย ด้วยความเคารพต่อพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คือพระร

อ่านเพิ่มเติม