การแสดงความเคารพ

สวดมนต์ข้ามปี : สืบทอดวัฒนธรรมชาวพุทธเป็นอายุพระพุทธศาสนา

แชร์ให้เพื่อนเลย

วัฒนธรรมของคนไทย เป็นอุปนิสัยที่ดี มีความสุภาพ มีความเคารพ นอบน้อม เอื้ออารี มีความกตัญญูกตเวที เป็นรากฐานที่มาจากพระพุทธศาสนา มาตั้งแต่โบราณกาล

ความเคารพ
ภาพประกอบแสดงความเคารพ : ภาพสามเณรกำลังสวดมนต์ไหว้พระ

วัฒนธรรมชาวพุทธคือสิ่งที่ข้าพเจ้าสัมผัสได้ที่วัดพระธรรมกาย นับตั้งแต่เล็กจนโต จนเป็นความคุ้นเคย

ด้วยความเคารพต่อพระรัตนตรัย

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คือพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ.

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ.

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.

เป็นคำกล่าวบูชา ก่อนกราบพระรัตนตรัยทุกครั้ง ทั้งเริ่มพิธีและจบพิธีกรรม

สาธุชนร่วมพิธีบูชาข้าวพระในวันอาทิตย์ต้นเดือนมีการบูชาพระรัตนตรัย และ การกล่าวขอขมาลาโทษต่อพระรัตนตรัย

กล่าว“ขอขมาลาโทษต่อพระรัตนตรัย” ที่เราอาจได้เคยล่วงเกิน ด้วยกาย วาจา ใจ ทั้งที่เจตนา ไม่เจตนามานับภพนับชาติไม่ถ้วน ก่อนสวดมนต์ ก่อนนั่งสมาธิ ในการปฎิบัติธรรมวันอาทิตย์ ทุกครั้ง

เมื่อมีพระสงฆ์อยู่ด้วย สาธุชนจะนั่งในระดับต่ำกว่าพระสงฆ์เสมอ

เมื่อสนทนากับพระสงฆ์ สาธุชนจะพนมมือด้วยความเคารพนอบน้อม

การแสดงความเคารพ
ภาพแสดงความเคารพพระรัตนตรัย : สาธุชนร่วมพิธีบูชาข้าวพระ ในวันอาทิตย์ต้นเดือน

บุญที่เกิดระหว่างรับประทานอาหาร

การต่อแถวรับอาหาร จะไม่แซงคิว เป็นการรักษาระเบียบ วินัย ยังเป็นการให้เกียรติแก่ผู้มาก่อน ยังเป็นการรักษาใจผู้อื่น ไม่ให้ใจขุ่นมัว รักษาบุญผู้อื่น

“จิตเต  อสังกิลิฏเฐ  สุคติปาฏิกังขา” เมื่อจิตผ่องใส ไม่เศร้าหมอง สุคติ(สวรรค์)เป็นที่ไป

ใจใสคือทางมาแห่งบุญ

จะรับอาหารแต่พอดี ไม่กักตุน สงวนให้คนอื่นได้รับประทาน เป็นความเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนกัลยาณมิตร ทางวัดก็ไม่ต้องจัดเตรียมมากกว่าที่ควรจะเป็น

“การกักตุน” ถือเป็นทางมาแห่งความเสื่อมของโลกตั้งแต่ยุคต้นกัป

จะทานอาหารในสถานที่ที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้หรือจุดที่เหมาะสม

ทานเสร็จ เช็ดช้อนจาน แยกขยะ  เป็นการแบ่งเบาภาระของวัด

เห็นขยะตกที่พื้นก็จะเก็บไปทิ้ง ไม่เกี่ยงว่าไม่ใช่ของตน

เราได้ฝึกตนเรื่องของความสะอาด, ความมีระเบียบ มีวินัย, มีความรับผิดชอบรักษาสมบัติพระศาสนา  ยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของวัด

บุญบังเกิดขึ้น จากการฝึกตนในการรับประทานอาหาร

ความพร้อมเพรียงทำให้เกิดสุข

ทุกคนใส่ชุดขาวมาวัด ดูสะอาดสบายตา เป็นระเบียบ เอื้อต่อการปฏิบัติธรรม ยังเป็นการเคารพพุทธสถาน เคารพต่อพระรัตนตรัย

เมื่อวางรองเท้า โน้มกายลง ใช้มือหยิบรองเท้าไปวางบนชั้นหรือช่องตารางที่กำหนดไว้ อย่างเป็นระเบียบ เป็นภาพที่สวยงาม เป็นความสุภาพ ที่ไม่มีทิฎฐิมานะถือตน

พื้นที่นั่ง มีจุดสติกเกอร์ที่กำหนดให้ คนเรือนแสนก็นั่งเรียบร้อยเป็นแถวเป็นแนว ได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีความวุ่นวาย

ก่อเกิดภาพที่สวยงาม ทำให้พิธีกรรมเริ่มต้นอย่างตรงเวลา เป็นความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ

สร้างสัปปายะสถาน ด้วยการปิดโทรศัพท์มือถือ ไม่ทำเสียงรบกวนผู้อื่นระหว่างการปฎิบัติธรรม

เมื่อประธานสงฆ์มาถึง ทุกคนจะหยุดกิจกรรมอื่น ประนมมือ ด้วยความเคารพ

กราบพระและสวดมนต์ ด้วยความพร้อมเพรียง

นั่งสมาธิสงบเงียบ จนมีคำกล่าวว่า “เงียบจนเข็มตกยังได้ยิน”

ภาพการปฏิบัติธรรม ในช่วงสาย และช่วงบ่าย ของวันอาทิตย์ ณ วัดพระธรรมกาย ห้องแก้วสารพัดนึก

และไม่คุยในระหว่างฟังธรรม

หลังเสร็จพิธี สาธุชนจะช่วยกันเก็บอาสนะ, เก้าอี้ เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัด เป็นความรับผิดชอบ รักษาสมบัติพระศาสนา

มีนักข่าวชาวต่างชาติให้ข้อสังเกตุว่า วัดพระธรรมกายจัดงานแต่ละครั้งมีพระ มีประชาชนมาจำนวนมาก จะเป็นหมื่นเป็นแสน ก็ตาม พิธีกรรมจะตรงเวลาและเป็นไปตามกำหนดการทุกครั้ง

เนี๊ยบเฉียบเป๊ะ…นี่คือหัวใจ

ทั้งหมดนี้เป็นการเคารพในพระรัตนตรัยและเพื่อนกัลยาณมิตร

รักษาสมบัติพระศาสนา

หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่เคยให้โอวาท เป็นคำแนะนำการใช้ห้องน้ำ

“หลวงพ่อ” อยากให้ลูกทุกคนได้ถือโอกาสฝึกอุปนิสัยของเราซึ่งจะเป็นทางมาแห่งบุญ

ให้ผู้ที่จะใช้บริการถัดจากเราไป มีความรู้สึกว่าเป็นคนแรกเสมอ

คือทั้งอ่างล้างมือและห้องน้ำทุกอย่างให้สะอาดและแห้ง

จำลองการทำความสะอาดห้องน้ำ
ภาพการทำความสะอาด : เด็กดีวีสตาร์ กำลังนั่งฟังและฝึกทำวิธีการทำความสะอาดห้องน้ำห้องสุขา โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเป็นพี่เลี้ยงแนะนำ ตามคำสอนของคุณครูไม่ใหญ่ และ คุณครูไม่เล็ก

โอวาทคุณครูไม่เล็ก

“ปัจจัยศรัทธาสาธุชนก็จริง แต่เมื่อถวายหรือสร้างเสร็จแล้ว สิ่งของหรือสถานที่นั้น ก็จะเปลี่ยนไปเป็นสมบัติของวัด สมบัติของพระพุทธเจ้า หากเข้าห้องน้ำแล้วรักษาความสะอาดทำให้แห้ง ก็จะเป็นการรักษาสมบัติของพระพุทธเจ้า”

“นอกจากเป็นการรับผิดชอบต่อสมบัติพระศาสนาแล้ว ก็ยังเป็นการรับผิดชอบต่อพระเณร ต่อนักสร้างบารมีที่มาใช้งานต่อจากเราด้วย”

“ตราบใดที่ห้องน้ำนี้ยังอยู่ ใครที่บริจาคทรัพย์มาสร้างห้องน้ำนี้ ก็ได้บุญไปเรื่อยๆจนกว่าห้องน้ำนี้จะพัง”

“การที่เราถนอมสมบัติของพระศาสนา กลายเป็นถนอมบุญ และถนอมศรัทธาของเจ้าภาพซึ่งกันและกันด้วย”

เป็นความเคารพในธรรม และเป็นธรรมะปฏิสันถาร ให้ทุกคนที่มาวัดได้พึงฝึกตัวเอง

“ประหยัดสุด ประโยชน์สูงและคงทนถาวร” เป็นคำสอนของหลวงพ่อที่ชาววัดคุ้นเคยกันดี

วัสดุอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ จะใช้สิ่งที่ทนทานถาวร ใช้ได้นาน ไม่ต้องมีภาระในการซ่อมแซม เรียบหรูดูดีมีคุณค่าราคาไม่แพง

โครงสร้างของพระมหาธรรมกายเจดีย์  คอนกรีตใช้ส่วนผสมพิเศษที่สามารถรับกำลังอัดมากกว่าปกติถึง ๓ เท่า และได้ทำการทดสอบจริงจากห้องแล็บที่ได้มาตรฐานได้รับการยอมรับระดับโลก

อนึ่ง พระมหาธรรมกายเจดีย์ได้รับการออกแบบเพื่อให้อยู่ได้เป็น ๑,๐๐๐ ปี

ไม่สู้..ไม่หนี..ทำดีเรื่อยไป

หลวงพ่อคุณครูไม่เล็กให้โอวาทไว้ว่า

ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นในโลกนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงฝากฝังวิธีการแก้ปัญหาโลกเอาไว้ในวันมาฆะบูชา

“ขันตี ปรมัง ตโป ตีติกขา” ให้แก้ปัญหาด้วยความอดทน เพราะความอดทนเป็นอุปกรณ์ในการแก้ไขอุปสรรคที่เยี่ยมที่สุด

จากตรงนี้หลวงปู่สั่งเอาไว้เด็ดขาดและท่านก็ทำให้ดูแล้ว เมื่อถูกใส่ความหรือถูกกลั่นแกล้งอะไรก็ตาม

อย่าสู้ (ด้วยวิธีการเลวๆ)

อย่าหนี ถ้าหนีก็แสดงว่าเราเลวจริง ที่ต้องหนีซมซานไป

ให้ตั้งใจทำความดีกันเรื่อยไป (ด้วยความสงบ) ต้อง “อนูปวาโท” ไม่ว่าร้ายใคร

เมื่อเราทำความดีเรื่อยไป โดยไม่ยอมให้อะไรมันกระเพื่อม เดี๋ยวความจริงมันจะทำหน้าที่ของมันเอง ปรากฏต่อโลกให้เข้าใจ

เหมือนเรื่องพระพุทธองค์ถูกกล่าวหาจากนางจิญจมาณวิกา “สุดท้ายความจริงปรากฎ”ต่อสาธารณชนว่าพระองค์ถูกใส่ร้าย

สู้ด้วยบุญ : ข้อคิดคุณยาย

“คนเราจะเจริญหรือเสื่อม ขึ้นอยู่กับบุญบาปในตัว ถ้าบุญมากกว่าบาป คนนั้นเจริญ ถ้าบาปมากกว่าบุญ คนนั้นจะตกต่ำ

ครอบครัว บุญของทุกคนในครอบครัวรวมกันแล้วมากกว่าบาป ครอบครัวเจริญ ถ้าบาปมากกว่าบุญ ครอบครัวนั้นพินาศ

บริษัทห้างร้าน ประเทศ โลกก็เช่นเดียวกัน ถ้าบุญของคนในบริษัท ในประเทศ ในโลกรวมกันแล้ว บุญมากกว่าบาป บริษัทนั้น ประเทศนั้น โลกนั้นก็เจริญ แต่ถ้าบาปมากกว่าบุญ ก็จะตกต่ำ เมื่อโลก ประเทศ บริษัท บ้านเรือนหรือตัวเราตกต่ำ”

คุณยายแนะนำให้เติมบุญ

“ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗” คือฐานที่ตั้งดั้งเดิมของใจ วางใจที่นี่คือหลักวิชาที่หลวงปู่ให้ไว้

“นั่งสมาธิกลั่นบุญใสๆ” ก่อนที่ผู้นำบุญ ออกไปทำหน้าที่ชวนบวช เป็นหลักวิชาที่ปฎิบัติมาอย่างยาวนาน และประสบผลสำเร็จ

“นั่งสมาธิกลั่นบุญใสๆ” ก่อนที่จะทำบุญใดๆ ทุกครั้ง รวมถึงทุกๆกิจกรรมบุญใดๆ เช่น ให้ชีวิตเป็นทานด้วยการปล่อยโค ปล่อยปลา

หลายๆท่านมีกำลังสร้างบารมีเพิ่มขึ้น เพราะเมื่อชีวิตประสบปัญหา กลับสามารถผ่านวิกฤตมาได้ด้วย “สู้ด้วยบุญ” ดังเรื่องของท่านเหล่านั้นที่ได้ถ่ายทอดผ่านรายการ “สู้ต่อไป”และ “ออกแบบชีวิต”

หลวงพ่อบอกวิธีเติมบุญง่ายๆเลยก็คือ “สวดธรรมจักร”

 “พระมหาธรรมกายเจดีย์คือเนื้อนาบุญของโลกหล้า”  คำขวัญหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่เคยให้ไว้

สวดธรรมจักรหน้าเจดีย์ ก็เท่ากับว่า เราได้สวดมนต์ที่ศูนย์กลางแห่งเนื้อนาบุญ

เมื่อวัดเจอวิกฤต วัดถูกปิดล้อม ถูกดำเนินคดี ก็สู้ด้วยบุญ ของพระภิกษุสงฆ์ ของสาธุชน ด้วยการสวดธรรมจักร ด้วยการแผ่เมตตา

การปกป้องพระพุทธศาสนา ด้วยการเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ด้วยการสวดธรรมจักรอย่างถูกหลักวิชา ส่งผลอย่างไม่มีประมาณ

หลายท่านที่เคยอยู่ในเหตุการณ์ อาจได้เคยอ่านเจอประโยคข้างล่างนี้

“ให้ทุกจุดที่มีการสวดธรรมจักร ให้มีการสวดสรรเสริญหลวงปู่…อย่างน้อย ๑ รอบ

สวดธรรมจักรหลายๆรอบ แล้วสวดสรรเสริญหลวงปู่สัก ๑ รอบ ให้เหมือนกับ

ตอนที่อยู่ในยุคนั้นนะ..ยุคกัปไขลง

ตอนนี้ยุคกัปไขขึ้น ยุคนี้ให้ปลื้มรัวๆ ใสรัวๆ แผ่เมตตารัวๆ ให้ทุกแห่ง ทุกจุดเลย จะได้เปลี่ยนบรรยากาศ “

วัฒนธรรมชาวพุทธ ล้วนเกิดจากพระพุทธศาสนา ที่น้อมนำพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

ความสุภาพ ความอ่อนน้อมถ่อมตนและความกตัญญูกตเวที เป็นการแสดงออกถึงความเคารพ ที่มีพื้นฐานมาจากพระพุทธศาสนา

คุณครูไม่เล็กให้คำจำกัดความสั้นๆว่า

ความเคารพคือ “การจ้องจับถูก การค้นหาความดีของผู้อื่น เมื่อพบแล้วก็จะได้นำสิ่งดีๆเหล่านั้นมาใส่ไว้ในตัวของเรา เป็นต้นทางแห่งความเจริญ”

“พระบรมศาสดาตรัสว่าความเคารพ ๗ ประการคืออายุพระพุทธศาสนา” คือความเคารพใน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ การศึกษา สมาธิ ความไม่ประมาท และปฎิสันถาร

จากโอวาทหลวงพ่อคุณครูไม่เล็ก

“ตราบใดชาวพุทธยังมีความเคารพ ๗ ประการนี้ อย่าว่าแต่ ๕,๐๐๐ ปี เป็นหมื่นปีแสนปีก็อยู่ได้

ในทำนองกลับกัน ถ้าเลิกเคารพพระพุทธศาสนาทั้งประเทศวันนี้ พระพุทธศาสนาก็หมดอายุวันนี้”

การ์ดเชิญสวดมนต์ข้ามปีในช่วงปีใหม่

วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะถึงนี้

วัฒนธรรมชาวพุทธ ทุกวัดก็จะจัดสวดมนต์ข้ามปี ในแต่ละปีมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมหลายล้านคนทั่วประเทศ

วัดพระธรรมกาย มีสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้ว

ก็ยังมีกิจกรรมฉลองชัยชิตังเมสวดธรรมจักร ๒,๐๐๐,๐๐๒,๕๖๓ จบ และตักบาตรพระต้อนรับปีใหม่กันอีกด้วย

อย่าลืมมาเป็นอายุพระพุทธศาสนา ด้วยการมาสวดธรรมจักรในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์กันนะครับ

การ์ดเชิญสวดมนต์ธัมมจักร สวดมนต์ข้ามปี ที่มหาธรรมกายเจดีย์

ที่มาภาพและเนื้อหา

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้