ทุ่งสวรรค์ตะวันใส ทุ่งดอกไม้ฟอกใจให้ชื่นบาน

แชร์ให้เพื่อนเลย

“สจิตฺตปริโยทปนํ “การทำจิตของตนให้ผ่องใส คือหนึ่งในสามของ โอวาทปาติโมกข์

โอวาทปาติโมกข์คือหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นหลักการทางพระพุทธศาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงต่อพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป ในวันมาฆบูชา

นิมิตดวงแก้ว
ภาพตัวอย่างวัตถุโปร่งใสเพื่อการนำไปใช้เป็นนิมิตในการปฏิบัติธรรม

ปกติของจิตมีความผ่องใสอยู่เสมอ ดังพุทธพจน์ที่ว่า

“ปภสฺสรมิทํ ภิกฺขเว จิตฺตํ, ตญฺจโข อาคนฺตุเกหิ อุปกิเลเสหิ อุปกิลิฏฺฐํ”
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จิตนี้มีสภาพประภัสสรผ่องใส แต่ที่เศร้าหมองไปนั้น เพราะมีอุปกิเลสเป็นแขกจรเข้ามาในภายหลัง”

องฺ.เอกก. (บาลี) ๑๐/ ๕๒/ ๑๑องฺ.เอกก. (แปลไทย) ๑๐/ ๑๐๖

 

อสงฺกิลิฏฺเฐ สุคติ ปาฏิกงฺขา

เมื่อจิตผ่องใส ไม่เศร้าหมอง สุคติเป็นที่ไป

ม.มู. (บาลี) ๑๒/ ๙๒/ ๖๔ม.มู. (ไทย) ๑๒/ ๗๑/ ๖๓ 

จิตเกษม เป็นมงคลที่ ๓๘ คือสภาพจิตที่หมดกิเลสแล้ว เป็นจิตของพระอรหันต์ นอกจากหมดกิเลสแล้วยังทำให้มีความสามารถพิเศษ คืออภิญญา ๖ วิชชา ๓ วิชชา ๘ ปฎิสัมภิทาญาน ๔

โอวาทหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่
“นักสร้างบารมีผู้ฉลาด ควรเลือกเก็บเกี่ยวอารมณ์ที่ดี ๆ เอาไว้เป็นเครื่องสนับสนุน ในการประพฤติปฏิบัติธรรม และ ในการสั่งสมบารมีของเราให้เต็มที่ เพราะมีหลักอยู่ว่า…ถ้าใจผ่องใส ไม่เศร้าหมอง ในการบำเพ็ญบุญกุศลทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการให้ทาน รักษาศีล หรือเจริญภาวนา จิตที่ผ่องใสตลอดเวลา จะทำให้กระแสธารแห่งบุญ ไหลผ่านกระแสใจของเราตลอด”

การบ้าน10ข้อ
กิจกรรมการบ้าน๑๐ข้อที่เกื้อหนุนในการเข้าถึงธรรม ทำให้จิตผ่องใส

การบ้าน ๑๐ ข้อ ของหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่
“ให้นอนหลับในอู่ทะเลบุญ ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระ องค์พระอยู่ในตัวเรา ตัวเราเป็นองค์พระ องค์พระเป็นตัวเรา ทุกกิจกรรม ให้นึกถึงดวง นึกถึงองค์พระไปด้วย”
เป็นการให้รักษาจิตโดยนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ จะได้มีจิตเกษมผ่องใส ถึงพร้อมต่อการเข้าถึงธรรมได้ตลอดเวลา

การบ้าน10 ข้อ
กิจกรรมการปฏิบัติธรรม เพื่อให้จิตผ่องใส

วัฒนธรรมชาวพุทธ เป็นทางมาของที่จิตผ่องใส

“ให้ผู้ที่มาใช้ห้องน้ำต่อจากเรา รู้สึกเหมือนเป็นคนแรกเสมอ”
นี่คือคำสอนของหลวงพ่อทั้งสอง เป็นข้อความที่ติดไว้ที่ประตูห้องน้ำวัดพระธรรมกาย
นอกจากเป็นการให้เกียรติต่อผู้มาใช้คนถัดไป ยังเป็นการรักษาใจให้ผ่องใส ไม่หงุดหงิดขุ่นมัว อีกด้วย

การจัดสิ่งของอย่างเป็นระเบียบ สวยงาม นำมาซึ่งความสบายใจ หยิบง่าย หายก็รู้ ดูก็งามตา

การแต่งชุดขาวมาชมทุ่งสวรรค์ หรือแต่งกายสุภาพ ไม่โป๊ แสดงความเคารพสถานที่ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม

แต่งกายชุดขาวมาวัด ดูสะอาดสบายตา ทำให้ใจไม่ฟุ้งซ่าน ยังแสดงถึงความเป็นระเบียบ ความพร้อมเพียง เอื้อต่อการปฏิบัติธรรม
คำพูดที่สุภาพ ยกใจให้สูง เป็นการสร้างบรรยากาศที่ดี
การเตือนกันด้วยปิยวาจา ด้วยกิริยาที่อ่อนน้อมสุภาพ เป็นการไม่ทำร้ายใครด้วยคำพูด เป็นการรักษาใจผู้อื่นให้ผ่องใส ไม่เกิดการกระทบกระทั่ง ไม่ทำให้ผู้อื่นบุญหกหล่น เป็นการรักษาบุญบารมีซึ่งกัน

ทุ่งสวรรค์ตะวันใส นำมาซึ่งความเบิกบานของใจ

ดอกไม้ที่ “ทุ่งสวรรค์ ตะวันใส” เปิดให้ชมฟรี ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ที่วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

ดอกไม้นำมาซึ่งความสดชื่นเบิกบานแก่ผู้พบเห็น นำมาซึ่งความยินดีของผู้ได้รับ
ชาวโลกใช้การมอบดอกไม้ ก่อเกิดมิตรภาพที่ดีต่อกัน
การนำดอกไม้มาเป็นเครื่องสักการะบูชาพระรัตนตรัยเป็นวัฒนธรรมชาวพุทธตั้งแต่ยุคพุทธกาล
การบูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้ ยังทำให้เกิดอานิสงส์มากมาย ดังเรื่องราว
เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปปัดเป่าภัยพิบัติยังกรุงเวสาลี
มหาชนได้เตรียมหนทางเสด็จสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้า และเหล่าภิกษุ ๕๐๐ รูป

พระธรรมยาตราปี 2563
ภาพตัวอย่าง : ๒ มกราคม ๒๕๖๓ คณะสงฆ์เดินธรรมยาตรา ที่หน้าวิหารพระมงคลเทพมุนี วัดพระธรรมกาย

ชาวเมืองราชคฤห์ถวายการสักการะด้วยการโปรยดอกไม้ ๕ สี และชาวเมืองเวสาลี ถวายการสักการะด้วยการโปรยดอกไม้ ๑๐ สี
ก็เพราะเกิดจากอานิสงส์ในพระชาติที่พระบรมโพธิสัตว์เกิดเป็นสังขพราหมณ์
ได้บูชาเจดีย์ที่ประดิษฐานพระธาตุของพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ป่า

ภาพมุมสูงที่โลตัสแลนด์ คณะสงฆ์ และ เทวรถอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และ เทวรถอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร)

สำหรับเส้นทางธรรมยาตราพระผู้ปราบมารก็เช่นกัน
หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี สด จันทสโร ท่านได้ชื่อว่าพระผู้ปราบมาร
ลูกหลานหลวงปู่ ได้พร้อมใจกันปลูกต้นเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่น กว่า ๑ ล้านต้น
นำกลีบดอกมาโปรยปูลาดต้อนรับพระธรรมยาตราในเส้นทางพระผู้ปราบมาร เป็นการบูชาพระรัตนตรัย

สาธุชนเตรียมดอกไม้มาโปรยต้อนรับคณะพระธรรมทายาท ๑,๑๓๖ รูป ซึ่งฝึกอบรมตนในช่วงเข้าพรรษานานกว่า ๓ เดือน

พระธรรมยาตราทุกรูปได้ผ่านการบวชบูชาธรรม เป็นกตัญญูบูชาต่อท่าน จึงเสมือนเป็นตัวแทนของหลวงปู่
ดอกไม้ที่น้อมนำมาบูชาหรือโปรยปูลาดต้อนรับพระธรรมยาตรา ก็เสมือนหนึ่งได้บูชาพระผู้ปราบมาร กระแสบุญเกิดขึ้นอย่างจะนับจะประมาณมิได้กับผู้บูชาและผู้อนุโมทนา

ทุ่งดอกไม้ ทุ่งสวรรค์ตะวันใส ได้ให้ผลิตผลเป็นดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่น หลายสิบล้านดอก นำมาบูชาพระรัตนตรัยด้วยความเคารพ ก่อเกิดเป็นภาพอันงดงาม ที่เผยแพร่ไปยังมหาชนทั่วโลก
ผู้ที่ได้เข้ามาชื่นชม ก็เท่ากับว่าได้ชื่นชมอนุโมทนากับการนำดอกไม้มาบูชาพระรัตนตรัย บูชาพระผู้ปราบมารด้วย

รอยยิ้มที่สดใสและเป็นสุข : ความสดใสของดอกไม้ ย่อมนำความเบิกบานมาสู่หัวใจ ชีวิตก็เป็นสุข


ใครที่ใจซึมเศร้า ใจหม่น เมื่อเข้ามายังทุ่งสวรรค์ตะวันใสแห่งนี้ ใจก็จะแช่มชื่น เบิกบานด้วยบรรยากาศที่อบอวลด้วยเสียงธรรมจักรและความงดงามของดอกไม้
ใจที่เบิกบานผ่องใส ยังเป็นจุดเริ่มต้นของใจที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ

การสวดธรรมจักร ด้วยใจที่เบิกบานผ่องใส เป็นการสวดอย่างถูกหลักวิชชา คือสวดด้วยจิตเกษมแม้ชั่วขณะ ไม่ใช่จิตพระอรหันต์ แต่เป็นจิตที่สะอาด บริสุทธิ์ เป็นอิสระ และมีอานุภาพพอที่จะทำให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวผู้สวดและคนรอบข้าง
อาจเป็นครั้งแรกของใครหลายๆคน ที่ได้เข้ามารู้จักวัดพระธรรมกาย
และจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เข้ามาสู่เส้นทางการสร้างบารมี

ทุ่งสวรรค์ ตะวันใส
ดอกไม้ ที่ ทุ่งสวรรค์ ตะวันใส วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ทุกท่านไปเยี่ยมชมได้ ฟรี โดยทางวัดขอความร่วมมือการแต่งกาย โปรดสวม #ชุดขาวๆ #ชุดสุภาพ เรียบร้อย #ไม่โป๊

สวนทุ่งสวรรค์ ตะวันใส :ทุ่งดอกไม้ใกล้กรุง จังหวัดปทุมธานี
เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมฟรี ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ตลอดเดือนมกราคมนี้เท่านั้น

กรุณาใส่ชุดสุภาพ เพื่อให้ความเคารพต่อศาสนสถานนะครับ

Facebook fan page
https://www.facebook.com/HeavenlyFieldandClearSun/

ตามพิกัด google maps มาเลยครับ

ที่มาภาพและเนื้อหา

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้