UG5 บทฝึกที่ย่นย่อธรรมทั้งปวง

อุปนิสัยที่ดีคือทางมาแห่งบุญ หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่เคยให้โอวาท เป็นคำแนะนำการใช้ห้องน้ำ “หลวงพ่อ”อยากให้ลูกทุกคนได้ถือโอกาสฝึกอุปนิสัยของเราซึ่งจะเป็นทางมาแห่งบุญ ให้ผู้ที่จะใช้บริการถัดจากเราไป มีความรู้สึกว่าเป็นคนแรกเสมอ คือทั้งอ่างล้างมือและห้องน้ำทุกอย่างให้สะอาดและแห้ง

อ่านเพิ่มเติม
สามเณรนั่งสมาธิ

แม้พระอรหันต์ยังมีคนเข้าใจผิด จงอย่าด่วนพิพากษาใคร

วันนี้ผมฟังอะไร ผมฟังธรรมะเพื่อประชาชนเรื่อง พระวนวาสีติสสสามเณร สามเณรติสสะเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตร ท่านได้ออกไปปลีกวิเวกปฏิบัติธรรม ณ หมู่บ้านในป่าแห่งหนึ่ง เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านมาก พวกเขาอุปัฏฐากดูแลท่านเป็นอย่างดี ครั้นวันหนึ่ง พระสารีบุตรพร้อมด้วยหมู่สงฆ์กว่า 40,000 รูป เสด็จมาที่หมู่บ้านเพื่อเยี่ยมสามเณร วันนั้นเป็นวันฟังธรรมพอดี พระสารีบุตรจึงให้สามเณรติสสะแสดงธรรม ชาวบ้านต่างปฏิเสธ บอกว่าตลอดพรรษาฟังธรรมจากสามเณรมาเยอะแล้ว แต่กลับมีเพียงแค่ 2 บท “ขอท่านทั้งหลายจงมีความส

อ่านเพิ่มเติม