โควิด๑๙ : ทำให้โลกกำลังต้องการที่พึ่ง

แชร์ให้เพื่อนเลย

กว่า ๔ ปีแล้ว ที่วัดพระธรรมกายโดยหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่

ได้มีการดำริริเริ่มโครงการสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ๑๐,๐๐๐ ล้านจบ

ซึ่งทำให้ปัจจุบันมีการสาธยายบทสวดธรรมจักร

จากชาวพุทธทั่วโลกไปแล้วกว่า ๒,๐๐๐ ล้านครั้ง

และตอนนี้กำลังมีโครงการเชิญชวนให้มาช่วยกัน

สวดธรรมจักรผ่านช่องทาง youtube ให้ได้ ๑๐,๐๐๐ ล้านวิว

ตัวอย่างภาพในวิดีโอสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรผ่านช่องทางยูทูป

โลกกำลังต้องการสื่อสีขาว

ข้อความจากคำนำหนังสือ “คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่” น่าสนใจ

แม้โลกจะมีความเจริญทางด้านเทคโนโลยี

และวิทยาการสมัยใหม่ที่รุดหน้ากว้างไกลเพียงใด

แต่กระแสค่านิยมและแนวคิดที่เบี่ยงเบนผิดไป

ทำให้ผู้คนเหินห่างจากศีลธรรมอันดีงาม

ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคมประเทศชาติ

ไม่ว่าสมัยใด สังคมจะร่มเย็นเป็นสุขได้

ผู้คนในสังคมจะต้องมีศีลธรรมเป็นหลักปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตจิตใจ

เด็กทุกคนเปรียบเสมือนผ้าขาว สุดแต่ผู้ใหญ่จะแต่งแต้มสีใดลงในใจ ที่ใสบริสุทธิ์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันที่ต้องการการชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง

ด้วยเหตุที่ต้องอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยสื่อต่างๆ

ที่ยั่วยุมอมเมาเด็กและเยาวชนให้ลุ่มหลงในวัตถุนิยม และสิ่งที่ไร้สาระหาแก่นสารมิได้

อีกทั้งมีความเสี่ยงที่จะประพฤติตนผิดทำนองคลองธรรม

จึงต้องมีสื่อสีขาวที่จะมาช่วยดึงรั้ง และชี้แนวทางที่ถูกต้องให้

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ขณะสวดมนต์ทำใจให้สบาย ๆ มีพลังใจในการทำความดีต่อไป

ความทุกข์..ทำให้โลกกำลังต้องการที่พึ่ง

ยามนี้โลกกำลังผเชิญวิกฤตการโรคระบาดที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์

เชื้อไวรัสโควิด ทำให้มีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า ๒๐ ล้านคน

มีผู้เสียชีวิตกว่า ๗ แสนคน

ชีวิตทุกคนอยู่ในความเสี่ยง คนจำนวนมากกลัวที่จะออกจากบ้าน

หลีกเลี่ยงพบปะผู้คน ต้องใส่หน้ากากเข้าหากัน

เศรษฐกิจหยุดชะงัก ธุรกิจล้มละลายปิดกิจการ ผู้คนมากมายถูกเลิกจ้าง

ความทุกข์ ความกลัว ความไม่มั่นคงของชีวิต ทำให้ผู้คนต้องการที่พึ่ง

เมื่อเดือนมีนาคม ๒๐๒๐ ศูนย์วิจัย Pew รายงานผลสำรวจ

พบว่า ๕๕% ของผู้ใหญ่ชาวอเมริกัน

สวดมนต์อธิษฐานขอให้โคโรนาไวรัสสิ้นสุดลงเสียที

ชาวอเมริกันรวมทั้งผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ที่สวดมนต์เป็นประจำทุกวัน

หันมาสวดมนต์กันมากขึ้นในช่วงการระบาดใหญ่นี้

แต่บางคนที่สวดมนต์นานๆ ครั้งหรือไม่เคยสวดมนต์เลยตลอดจนผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาใดๆ ก็เริ่มหันมาสวดมนต์ด้วยเช่นกัน

โควิด

ธรรมจักร แม่บทแห่งธรรมทั้งปวง

ความสำคัญของบทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

บทสวดธรรมจักรสำคัญนะ…

หลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมใหม่ๆ

พระองค์ทรงเลือกว่าจะเอาหมวดธรรมไหนใน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์

เพื่อจะมาโปรดปัญจวัคคีย์อุปัฏฐากเก่าตอนสมัยที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา

ซึ่งพระองค์ทรงเลือกบทนี้

ดังนั้น…ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรจึงเป็นประดุจหัวขบวนจักร

นอกนั้นเป็นโบกี้ คือ…ต้อง ๑ ก่อนถึงจะไป ๘๔,๐๐๐

เพราะฉะนั้น…ใครสวดบทนี้ได้ ได้บุญมากๆๆ เลย

เป็นประดุจผู้ที่อยู่ในยุคนั้น นั่งต่อหน้าพระพักตร์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า…

หลังจากที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใหม่ๆ

ซึ่งบทสวดธรรมจักรนี้เป็นคำสั่งสอนของผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานแล้ว จึงจะได้คำเหล่านี้มา

มันไม่ใช่ง่ายนะ

ใครได้สวดให้ดีใจเถิด

สวดธรรมจักร
บทสวดมนต์ธรรมจักร ทำให้จิตใจเป็นสุข

สวดเถิดประเสริฐนัก ปลื้มเถิดประเสริฐนัก ท่องเถิดประเสริฐนัก

แต่ละคำ…เอาประเทศมาตีค่าไม่ได้เลย ไม่ใช่ค่าควรเมือง แต่ละคำคุณค่าเกินเมือง แต่ละประโยคมีคุณค่ามากกว่าเมืองหรือประเทศทั้งหลาย

เพราะทรัพย์ทั้งประเทศทำให้หลุดพ้นจากกิเลสไม่ได้ แต่บทสวดนี้ แต่ละคำทำให้หลุดพ้นจากการครอบงำของพญามารได้

ใครสวดบุญเกิด “ทิพยสมบัติ” บนเทวโลกก็เกิดขึ้น มันเป็นบุญติดตัวเรา

ซึ่งบุญเป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติทั้งหลาย เสียงจะไพเราะ ชาวสวรรค์จะหยุดฟังเลย ชาวสวรรค์จะอนุโมทนาสาธุการ

เพราะเป็นปฐมเทศนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปล่งเสียงออกมาจากพระโอษฐ์ ใครได้ยินถือว่ามีบุญมาก ใครได้สวดก็ยิ่งมีบุญมาก

เนื้อหาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศน์โปรดปัญจวัคคีย์ไม่ธรรมดานะ

ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้องค์เดียวที่เทศน์ทางสายกลาง แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ล้วนเทศน์บทนี้ทั้งสิ้น แต่จะเทศน์โปรดใครนั้นอีกเรื่องหนึ่ง

มันไม่ใช่ของพอดีพอร้าย มันมหัศจรรย์นะ

เพราะกว่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะแสดงธรรมบทนี้ได้ พระองค์ต้องสร้างบารมีถึง ๒๐ อสงไขยกับแสนมหากัปเลยทีเดียว

เราจึงต้องมาทบทวนให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้ฟัง

เพราะกว่าจะได้บทนี้มา พญามารกันนักกันหนาให้ท่านยืดเวลาตั้ง ๒๐ อสงไขยกับแสนมหากัป

ซึ่งกว่าท่านจะแสดงบทนี้ได้ ท่านต้องสละอวัยวะ ชีวิต ควักลูกนัยน์ตา สละราชสมบัติและทรัพย์ต่างๆ เยอะแยะมากมายแบบนับไม่ถ้วนรวมกัน ๒๐ อสงไขยแสนมหากัป

พญามารจึงกลัวมากเลยบทนี้

และในที่สุดท่านอัญญาโกณฑัญญะก็บรรลุธรรม

พระบรมศาสดาจะสมบูรณ์ก็ต้องมีพระสาวก

มีพระสาวกก็ด้วยธรรมบทแรก คือ “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”

ซึ่งการเป็นพระบรมศาสดาได้ต้องมีนักเรียน และต้องเป็นนักเรียนดีเด่นด้วย คือต้องบรรลุธรรมตาม

ดังนั้น…ใครสาธยายบทนี้จะได้บรรลุธรรมอย่างรวดเร็ว แค่รอฟังธรรมบทนี้ปุ๊บก็บรรลุธรรมเลย ให้สาธยายไปเรื่อย ๆ สวดไปเรื่อยๆ เดี๋ยวปุ๊บเข้าถึงธรรมเลย

อุปกาชีวกได้พบพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้ อีกทั้ง…ยังได้เห็นพระรัศมีของพระองค์ด้วย

แต่เพราะเขาไม่ได้ฟังธรรม เขาจึงได้แต่ชื่นชมแล้วก็แลบลิ้นจากไป

แสดงว่าแค่เห็นอย่างเดียวไม่พอ ต้องได้ฟังธรรมจึงจะบรรลุ

ดังนั้น…ธรรมบทนี้จึงสำคัญ มีอานิสงส์ ทำให้กะทั้งหลาย ทั้งปัญญาธิกะ สัทธาธิกะ วิริยาธิกะ สาวกะบริบูรณ์ก็ด้วยธรรมบทนี้”

ทบทวนโอวาทในอดีต

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถแบ่งตามระยะเวลาการสร้างบารมีได้ ๓ ประเภทคือ
๑. พระปัญญาธิกพุทธเจ้า เช่นพระสมณโคดมพุทธเจ้า สร้างบารมี ๒๐ อสงไขย กับอีก ๑๐๐,๐๐๐ มหากัป
๒. พระสัทธาธิกพุทธเจ้า สร้างบารมี ๔๐ อสงไขย กับอีก ๑๐๐,๐๐๐ มหากัป
๓. พระวิริยาธิกพุทธเจ้า เช่นพระศรีอริยเมตไตรย์ พุทธเจ้า สร้างบารมี ๘๐ อสงไขย กับอีก ๑๐๐,๐๐๐ มหากัป

ธรรมจักร บทสวดของชาวพุทธทุกนิกาย

หลังพุทธปรินิพพาน ๒๐๐ ปี

พระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น ๑๘ นิกาย

ซึ่งแต่ละนิกายต่างก็มีคัมพีร์หรือพระไตรปิฎกเป็นของตัวเอง..ที่มีเนื้อหาแตกต่างกันออกไป

แต่มีพระสูตรหนึ่ง ที่แทบทุกนิกายมีเหมือนๆกันก็คือ

ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

เคยได้ยินหลวงพ่อคุณครูไม่เล็กปรารถนาว่า

อยากเห็นชาวพุทธทั่วโลก ทุกนิกาย มาสาธยายธัมมจักกัปปวัตนสูตรพร้อมกัน

เมื่อคลิปบทสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรมีผู้ชม ๑๐,๐๐๐ ล้านวิว

ในทุกๆปี ทุกๆไตรมาส จะมีการทำสถิติคลิปวิดีโอใน youtube ซึ่งวัดจากจำนวนการดูและจำนวนคนที่เข้ามาชมคลิป

มีการจัดอันดับคลิปยอดนิยมทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

ซึ่งในปัจจุบัน วิดีโอเพลงสไตล์ละตินชื่อ เดสปาซิโต” เป็นคลิปใน youtube ที่มียอดผู้เข้าชมมากที่สุดในโลก

ใช้เวลา ๓ ปี ๘ เดือน ๖,๘๘๒,๒๒๖,๔๗๑ วิว

ภาพประกอบในเพลงละตินของ เดสปาซิโด ปัจจุบันยอดวิวเปลี่ยนไปตามข้อความประกอบด้ายซ้ายมือ คือ ๖.๙๑๑.๑๕๘.๗๙๕ ครั้ง

อันดับยอดวิวที่สูง หรือจำนวนผู้ชมคลิปที่มาก บอกว่าโลกกำลังสนใจอะไร คนในประเทศนั้นๆชื่นชอบอะไร

youtube ก็จะเลือกให้เป็นวิดีโอแนะนำ ถูกนำเสนอบนหน้าแรก โปรโมตให้เป็นที่รู้จัก และให้คนเปิดเข้ามาดูมากขึ้น

เมื่อคลิปวิดีโอบทสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรมีผู้ชม ๑๐,๐๐๐ ล้านวิว

จะกลายเป็นคลิปที่มียอดวิวสูงสุดในโลก

คลิปนี้จะถูกบันทึกเป็นสถิติโลก

และเป็นสถิติยากที่ใครจะมาทำลาย

เรื่องราวการสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรจะถูกนำเสนอไปในสื่อทุกสำนักทุกช่องทาง

จะมีบทวิเคราะห์ บทความเจาะลึกจากทั่วโลก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรจะเป็นที่รู้จักและกล่าวขานไปทั้งโลก

ผู้คนจะได้อ่านเนื้อหาและศึกษาความหมาย

พวกเขาจะตามหาความสำคัญของธรรมะบทนี้

และเห็นประโยชน์ของธรรมะบทนี้

ผู้คนจำนวนมากจะสาธยายธรรมะบทนี้

ภาพองค์พระจะประทับเข้าไปในใจของเขา

จะเกิดกระแสสวดธรรมจักรจากชาวพุทธทุกนิกายและผู้คนทั่วโลก

ผู้คนจะรู้จักวัดพระธรรมกาย ซึ่งเป็นผู้จัดทำคลิป เป็นเจ้าของช่อง และเป็นผู้ริเริ่มโครงการสวดธรรมจักร ๑๐,๐๐๐ ล้านจบ

บทสวดมนต์ธัมมจักฯ
ภาพประกอบจากโครงการบทสวดธัมมจักร ๑๐.๐๐๐ ล้านวิวในช่องยูทูป มีสามภาษา ไทย จีน อังกฤษ

สำนักข่าว หนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร จะออกบทวิเคราะห์เจาะลึกตีแผ่ผลงานของวัดพระธรรมกาย

ภาพประวัติศาสตร์ ภาพคนเรือนแสนปฏิบัติธรรมร่วมกัน ภาพอันงดงามของงานบุญต่างๆจะถูกเอามานำเสนอ

เรื่องราวของวัดพระธรรมกายและวิชชาธรรมกายจะถูกพูดถึง

คำ “ธรรมกาย” จะปรากฏไปทุกที่

และจะเป็นแรงบันดาลใจให้ชนชาวโลกอยากมาฝึกสมาธิและแสวงบุญที่วัดพระธรรมกาย

การ change the world ให้โลกมีสันติสุขจากธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็จะไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไป

เมื่อโลกต้องเผชิญกับไวรัส..ภัยจากศัตรูที่มองไม่เห็น

เมื่อโลกต้องผเชิญกับภัยใหม่ ภัยที่มองไม่เห็นจากเชื้อไวรัสโควิด ๑๙

ผู้คนเริ่มที่จะรู้แล้วว่าอำนาจ ทรัพย์สินเงินทอง วิทยาการ วิทยาศาสตร์ ที่ใครหลายๆคนเคยยึดถือเป็นสรณะ…กลับช่วยอะไรไม่ได้.

ผู้คนจำนวนมากจึงต้องแสวงหาที่พึ่งใหม่

เป็นเวลาที่ชาวโลกเปิดใจ

เป็นโอกาสให้วิทยาศาสตร์ทางใจจากธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปสู่ใจของชาวโลก

เคยได้ยินโอวาทจากใครคนหนึ่งว่า

“ชาวโลกทั้งหลายยังขาดแคลนตัวอย่างที่ดี ๆ ที่เขาอยากจะทำตาม เพราะใคร ๆ ก็อยากจะทำความดีทั้งนั้น แต่ความดีนั้นทำอย่างไร ไม่มีใครเขารู้ ไม่มีใครมาบอก”

ทุกคนจึงต้องเป็นต้นบุญต้นแบบ เป็นกัลยาณมิตรให้กับชาวโลก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
การ์ดเชิญสวดมนต์วันละ ๓ จบ มุ่งสู่ หมื่นล้านวิวเพื่อความสุขของชาวโลก

เดินทางหมื่นลี้ ต้องเริ่มที่ก้าวแรกฉันใด

การทำให้บทสวดธรรมจักรไปถึงหมื่นล้านวิวได้ ก็ต้องเริ่มที่เราฉันนั้น

ชักชวน และช่วยกันสวดธรรมจักรให้ทะลุเป้า ๑๐,๐๐๐ ล้านจบ

ตลอดทั้งวัน ระหว่างทำกิจกรรม ทำงาน ให้มีเสียงธรรมจักรจาก youtube เกาะเกี่ยวใจเราให้อยู่ในบุญตลอดเวลา

แล้วเราจะได้ขึ้นชื่อว่า เป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรม เป็นผู้ขับเคลื่อนจักรแห่งธรรมไปทั่วโลก

ที่มาภาพและเนื้อหา


ข่าว ชาวอเมริกันกว่าครึ่งหันมา “สวดมนต์” ให้โควิดสิ้นสุด
ทบทวนโอวาท
หนังสือคำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่เล่ม ๓

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้