พระสงฆ์ในอุโบสถ

วัดพระธรรมกาย : กับหลักปฏิบัติโอวาทปาฏิโมกข์

แชร์ให้เพื่อนเลย

มีความเคลื่อนไหวของคนบางกลุ่ม ออกมาเรียกร้องเรื่องศาสนาและการเมือง

มีบางเรื่องกระทบต่อเพื่อนต่างศาสนิก

มีความพยายามนำเสนอเชื่อมโยงให้เห็นว่าบุคคลที่เคลื่อนไหวมีส่วนเกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกาย

มีผู้คนบางกลุ่มกล่าวหาว่า วัดพระธรรมกายทำให้เกิดความขัดแย้งทางศาสนา และการนำเสนอมีมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน

วัดพระธรรมกายได้ออกแถลงการณ์ปฏิเสธทุกครั้ง ที่มีการเสนอข่าว

การ์ดประกาศสำนักสื่อสารองค์กร : วัดพระธรรมกาย ไม่ได้สร้างความขัดแย้งศาสนา

วัดพระธรรมกายได้ยื่นหนังสือชี้แจงต่อประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มดังกล่าว และไม่ได้สร้างความขัดแย้งศาสนาแต่ประการใด

วัดไม่ยุ่งการเมือง ไม่ได้สร้างความขัดแย้ง และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของกลุ่ม อปพส. ทุกประการ

วัดพระธรรมกายเป็นองค์กรพระพุทธศาสนา อยู่ในการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ภายใต้การกำกับดูแลของมหาเถรสมาคม

จัดตั้งมาเป็นเวลา ๕๐ ปี

วัดพระธรรมกาย

มีแนวทางในการเผยแผ่ตามหลักโอวาทปาฏิโมกข์

โอวาทปาฎิโมกข์เป็นแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้ไว้เป็นหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

คณะสงฆ์ร่วมพิธีสวดปาฏิโมกข์ ที่ โบสถ์พระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย

สัพพะปาปัสสะ  อะกะระณัง,    การไม่ทำบาปทั้งปวง,

กุสะลัสสูปะสัมปะทา,            การบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม,

สะจิตตะปะริโยทะปะนัง,        การทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว,

ขันตี ปะระมัง  ตะโป  ตีติกขา,  ความอดทน คือความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง,

นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา, พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า พระนิพพานเป็นเยี่ยม,

นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี,    ผู้ล้างผลาญผู้อื่น ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต,

สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต, ผู้เบียดเบียนสัตว์อื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย,

อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต,   การไม่เข้าไปว่าร้ายกัน,การไม่เข้าไปล้างผลาญกัน,

ปาติโมกเข จะ สังวะโร,       การสำรวมในปาติโมกข์,

มัตตัญญุตา จะ ภัตตัสมิง,     ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค,

ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง,      การนอน การนั่ง ในที่อันสงัด,

อะธิจิตเต จะ อาโยโค,        ความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่ง,

เอตัง พุทธานะสาสะนัง.      เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย.

ไม่สู้ ไม่หนี ทำดีเรื่อยไป

“เมื่อถูกใส่ความหรือถูกกลั่นแกล้งอะไรก็ตาม หลวงปู่สั่งเอาไว้เด็ดขาดและท่านก็ทำให้ดูแล้ว

ไม่สู้ (แบบมิจฉาทิฐิ)

อย่าหนี

ให้ตั้งใจทำความดีกันเรื่อยไป

หลวงพ่อบอกว่า ต้องด้วยความสงบ “อนูปวาโท” ไม่ว่าร้ายใคร

เมื่อเราทำความดีเรื่อยไป โดยไม่ยอมให้อะไรมันกระเพื่อม เดี๋ยวความจริงมันจะทำหน้าที่ของมันเอง ปรากฏต่อโลกให้เข้าใจ”

การ์ดการฝึกฝนบำเพ็ญตบะ คือ พระแท้ “ทำความดีเรื่อยไป”

เมื่อวัดพระธรรมกายเกิดวิกฤติครั้งใด

วัดพระธรรมกายยึดหลักมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นองค์กรปกครองสงฆ์

วัดพระธรรมกายปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองอย่างเคร่งครัด

วัดพระธรรมกายยึดหลักตามพระธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติไว้

ทุกคนใช้หลักความอดทนในการแก้ไขปัญหา

ในส่วนของสาธุชน ก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมด้วยความสงบอยู่ในวัด ด้วยความเคารพรักในครูบาอาจารย์

การ์ดภาพการปฏิบัติธรรมทำให้เกิดความสงบ ชีวิตก็มีความสุข

ทุกคนอยู่ในบรรยากาศของเสียงสวดมนต์ บทสวดธรรมจักร เสียงสรรเสริญพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) มหาปูชนียาจารย์

และเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อ ที่สอนให้ลูกๆแผ่เมตตา แผ่ความปรารถนาดี ด้วยจิตที่เกษม

ผลงานแทนล้านคำพูด

ด้วยมโนปณิธาน

ของคุณครูไม่ใหญ่ ที่ท่านตอกย้ำอยู่เสมอคือ “สร้างคนดีที่โลกต้องการ”

เพื่อส่งเสริมการศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลวงพ่อก็ได้สนับสนุนในการจัดสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ทุกปี ปี พ.ศ.๒๕๖๒ จัดเป็นครั้ง ๓๗ ปัจจุบันได้ขยายไปประเทศศรีลังกา อินโดนีเซีย

หลวงพ่อได้ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเด็กดีวีสตาร์ เพื่อให้นักเรียนทั่วประเทศได้เรียนรู้วิชาศีลธรรม ทำให้ได้เรียนรู้ความดีสากลจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

โครงการเด็กดีวีสตาร์ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่าหนึ่งล้านคน

วีสตาร์
ภาพกิจกรรมวันรวมพลังเด็กดี V-Star ในปี ๒๕๕๖ นับล้านคนกำลังนั่งสมาธิ

เมื่อประสบปัญหาคนบวชพระน้อยลง วัดร้างเพิ่มขึ้น หลวงพ่อก็ส่งเสริมสนับสนุนจัดโครงการบวชพระ ๑๐๐,๐๐๐ รูปทุกปี เหมือนเช่นทุกวัดในประเทศไทย ที่ได้มีการจัดบวชในท้องถิ่นนั้น ๆ

ภาพตัวอย่าง : ประธานสงฆ์ ในพิธีคล้องอังสะ
พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๙
โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

เมื่อยามที่พระสงฆ์ ๔ จังหวัดภาคใต้ บิณฑบาตไม่ได้ หลวงพ่อก็ช่วยส่งเสริม และสนับสนุนให้มีโครงการตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป เพื่อนำข้าวสาร อาหารแห้ง ทั้งยังจัดถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด เป็นประจำทุกเดือน จนกว่าสถานการณ์จะปกติ เป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้ทุกชีวิตมีความสุขในการเป็นอยู่ร่วมกัน 

ตักบาตร
ภาพประกอบ: การตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อส่งอาหารตักบาตรช่วยเหลือวัดภาคใต้ ๔ จังหวัด
พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้
พิธีอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ
ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา) ปีที่ ๑๕ ครั้งที่ ๑๔๙

ชาวดอยที่อยู่ห่างไกล พระพุทธศาสนาเข้าไปไม่ถึง  หลวงพ่อก็ยังช่วยส่งเสริมและสนันสนุนจัดโครงการผ้าเหลืองห่มดอย ด้วยเช่นกัน โดย ส่งพระธรรมทูตไปสร้างวัด

เมื่อยามเกิดภัยพิบัติ เกิดน้ำท่วมใหญ่ปี ๒๕๕๔  น้ำท่วมในประเทศแต่ละปี, พายุสึนามิในญี่ปุ่น หรือแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล วัดพระธรรมกายก็ยังปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และคำสอนของครูบาอาจารย์ ซึ่งลูกศิษย์ก็ยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนจัดตักบาตรนำข้าวสารอาหารแห้งไปช่วย โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนาและเผ่าพันธุ์

วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย ช่วยเหลือสนับสนุนข้าวสาร อาหารแห้ง มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ประสบภัยในเหตุการณ์น้ำท่วม ในเขตปทุมธานี และภูมิภาคต่าง ๆ เช่น ภัยน้ำท่วม ปี ๒๕๕๔

วัดพระธรรมกายช่วยส่งเสริมโครงการตักบาตรกับสังฆมณฑลประเทศเมียนมาร์ โดยในแต่ละปีที่ผ่านมา มีการแนะนำแนวทางถ่ายทอดวิธีการตักบาตร จำนวนหลายร้อยหลายพันรูป จนเป็นในหลัก ๒๐,๐๐๐ รูป ในปี ๒๕๖๑ ทำให้ชาวเมียนมาร์ก็สามารถจัดตักบาตรเพิ่มขึ้นเป็น ๓๐,๐๐๐ รูป ในปีปลายปี ๒๕๖๒ ซึ่งนับว่าเป็นส่วนหนึ่งในการทำกุศลให้ถึงพร้อมในหลักโอวาทปาฏิโมกข์ และเป็นการรักษา ถ่ายทอด สืบสาน การอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมการตักบาตรของชาวพุทธไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เป็นการส่งเสริม ทำนุบำรุง เป็นประโยชน์สุข มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อคณะสงฆ์-สามเณร และ เกื้อกูลแก่ชาวพุทธเมียนมาร์ และยังรักษาอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวยิ่งขึ้น ดั่งเช่นพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า

“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไป เพื่อประโยชน์และความสุขของคนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์และเกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย”

(วิ.ม. (ไทย) ๔/ ๓๒/ ๔๐ )

พิธีตักบาตรพระภิกษุ ๓๐,๐๐๐ รูป
วันอาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์

วัดพระธรรมกายยังได้ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย DIRI เพื่อค้นคว้าหาหลักฐานคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธศาสนา ที่มีประโยชน์ต่อวงวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ตามนิกายและประเทศต่าง ๆ โดยให้ศึกษาค้นคว้าวิจัยความเป็นมา จนกระทั่งสามารถย้อนยุคไปถึงสมัยพุทธกาล 

นักศึกษาแพทย์เรียนสมาธิเบื้องต้น ณ สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย

วัดพระธรรมกาย ก็ยังได้ส่งเสริม และมีการสนับสนุนให้มีถวายสังฆทาน ๒-๓๐,๐๐๐ วัด หลาย ๆ ครั้ง โดยมิได้กำหนดว่าเป็นนิกายใด

พิธีถวายสังฆทานวัดทั่วประเทศ กว่า ๓๐,๐๐๐ วัดในวันคุ้มครองโลก(Earth Day)
วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วัดพระธรรมกาย จัดให้มีโครงการธรรมยาตราพระผู้ปราบมาร นอกจากเป็นโครงการที่เป็นการแสดงถึงกตัญญูบูชาต่อพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ยังเป็นโอกาสที่ให้พระภิกษุบวชใหม่ได้มีโอกาสฝึกตนและร่วมกิจกรรมพัฒนาวัด ในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ซึ่งทุกสถานที่เป็นการทำกิจกรรมงานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ล้วน ๆ นำใจให้สาธุชนทุกท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้วยกัน สร้างความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทร ความสมานฉันท์ในชุมชนนั้น ๆ นับว่า วัฒนธรรมการศึกษาฝึกตนบำเพ็ญของคณะพระธรรมยาตรา มีประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม

พุทธบุตรธรรมยาตรา ๑,๑๓๖ รูป
ในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ ๘ “รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕”
วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม จ.ปทุมธานี
พิธีต้อนรับพระธรรมทายาท ๑,๑๓๖รูป ปีที่ ๘ ณ วัดโบสถ์บน วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ อนุสรณ์สถาน แห่งที่ ๔

เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ ๘ มี ๙ กิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  ได้แก่ การต้อนรับคณะพระธรรมทายาท ๑,๑๓๖ รูป การตักบาตรคณะสงฆ์ การถวายสังฆทาน ๑๐๒ วัด เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา การจุดประทีปถวายพุทธบูชา การทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงวัดในท้องถิ่นนั้น ๆ และเชิญชวนสาธุชนสวดมนต์นั่งสมาธิสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ ทั้งยังนำพาเยาวชน นักเรียนวีสตาร์ อาสาสมัครชุมชนทำความสะอาดพัฒนาวัด อีกทั้งยังมอบทุนการศึกษาแก่เด็ก ๆในโรงเรียนของท้องถิ่นนั้น ๆ และเชิญชวนคนในชุมชน รักษาศีลห้า ตามโครงการ “รักษ์บวร รักษ์ศีล๕” 

โครงการธรรมยาตรา ปีที่ ๘ มี ๙ กิจกรรม ในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม

วัดพระธรรมกาย ได้ร่วมจัดกิจกรรมให้มีการสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร อย่างต่อเนื่องโดยศิษยานุศิษย์ทั่วโลก รวมกันกว่า ๒ พันล้านจบแล้ว และยังร่วมส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีทุกปีด้วย

“ธรรมจักรคือบทสวดแม่บทของ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์”

หลักปฎิบัติของโอวาทปาฎิโมกข์ทุกข้อ  ล้วนปรากฎอยู่ในบทสวดธรรมจักร (จากหนังสือคู่มือธรรมทายาท)

ภาพบรรยากาศการสวดมนต์บทธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร ของคณะสงฆ์ ที่หน้ามหาธรรมกายเจดีย์

บทสรุป

วัดพระธรรมกาย ใช้ผลงานเป็นสิ่งยืนยันการกระทำ

อุดมการณ์ หลักการและ วิธีการของวัดพระธรรมกาย เป็นการเจริญรอยตามแนวทางที่พระบรมศาสดาได้ให้ไว้

เป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้พระศาสนาเข้มแข็งจากภายใน

เป็นโอกาสให้ชาวพุทธได้สร้างบุญใหญ่ ได้สืบทอดวัฒนธรรมชาวพุทธ

เป็นพื้นฐานให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้น

ผลงานเป็นสิ่งที่ยืนยันว่า วัดพระธรรมกายมุ่งเน้นทำงานพระพุทธศาสนาเท่านั้น ผลงานเป็นการตอบข้อกล่าวหาทั้งหมดทั้งปวงที่มีต่อวัดพระธรรมกาย ซึ่งวัดได้ช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และร่วมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา ด้วยดีเสมอมา

การยึดมั่นในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นสิ่งยืนยันว่า วัดไม่มีความคิดที่จะยุ่งเกี่ยวการเมือง ไม่กระทำการใดๆที่สร้างความขัดแย้ง และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของกลุ่ม อปพส. ใดๆทั้งสิ้น

ที่มาภาพและเนื้อหา

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้