3 ล้านใบโม ตัวแทนความรู้สึกจากใจเจ้าของวัดตัวจริง

แชร์ให้เพื่อนเลย

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อต้องผจญมาร

ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ในวันที่พระมหาบุรุษตรัสรู้ พระองค์ได้ตั้งสัตยาธิษฐานว่า
“แม้เนื้อและเลือดในสรีระเราจะแห้งเหือดไปหมดสิ้น จะเหลือแต่หนัง เอ็น กระดูกก็ตามที
หากเรายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ก็จักไม่ทำลายบัลลังก์นี้” คือจะไม่ลุกจากที่
พญามารล่วงรู้ถึงความคิดนั้นก็ทนไม่ได้ จึงคิดทำลายความตั้งใจของพระมหาบุรุษให้ได้
พญามารจึงรวบรวมเสนามาร และไพร่พลมารทั้งหมด ยกทัพมาปราบพระโพธิสัตว์
นำโดยเทวบุตรมารขี่ช้างคิริเมขล์สูง ๑๕๐ โยชน์ เนรมิตแขนตั้งพัน ถืออาวุธนานาชนิด
พวกหมู่มารที่เหลือล้วนมีรูปร่างน่าสะพรึงกลัว และมีฤทธิ์มีเดชแตกต่างกันไป
ต่างมุ่งมาจู่โจมพระโพธิสัตว์จากทิศทั้งสี่
ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ถูกทอดทิ้งอยู่เพียงลำพังพระองค์เดียว ไม่มีใครเป็นที่พึ่งได้
พระองค์ได้นึกถึงบารมี ๓๐ ทัศ ที่สั่งสมมาตลอด ๒๐ อสงไขยกับอีกแสนมหากัปป์
แล้วชี้นิ้วพระหัตถ์ขวาลงไปที่แผ่นดิน ให้พื้นดินอันหาวิญญาณมิได้เป็นพยานของพระองค์
จนสามารถเอาชนะพญามาร

ตัวอย่างภาพคณะสงฆ์ทำพิธีกรรมในโบสถ์

ในยุคของเรา วัดพระธรรมกายคือสถานที่สร้างบุญ บ่มบารมี

พวกเราได้ช่วยกันสถาปนาวัดพระธรรมกายขึ้นมา
สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ที่เราได้สร้างมหาทานบารมี
ถวายสังฆทานพระ ๓๐,๐๐๐ วัด ก่อเกิดโครงการตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
สถานที่แห่งนี้ เป็นอาวาสของผู้ทรงศีล ลูกศิษย์นับล้านคนรักษาศีล ๕ เป็นปกติ พระรักษาศีล ๒๒๗ ข้อ
สถานที่แห่งนี้ เป็นสถานที่แห่งการบำเพ็ญเนกขัมมบารมี
เป็นจุดเริ่มต้นโครงการบวชพระ ๑๐๐,๐๐๐ รูป มีอุบาสกอุบาสิกาประพฤติพรหมจรรย์
มีพุทธบุตรและสามเณรเป็นเนื้อนาบุญหลายพันรูป
สถานที่แห่งนี้ ก่อเกิดปัญญาบารมี เกิดโครงการสวดธรรมจักรพันกว่าล้านจบ
มีลูกศิษย์ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาสวดธรรมจักรหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง
มีคนนับล้านมาปฏิบัติธรรมที่นี่ มีผู้เข้าถึงธรรมกายมากมาย
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมให้พระเณรได้ศึกษาบาลี
สถานที่แห่งนี้ ก่อเกิดวิริยะบารมี เป็นสถานที่ทำความเพียร ทำให้เรานั่งสมาธิทุกวัน
แม้จะเหน็ดเหนื่อยจากการงานแค่ไหนก็มาสวดธรรมจักรเวียนประทักษิณทุกเย็น
แม้จะมีภารกิจรัดตัวแค่ไหนก็มาปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์
สถานที่แห่งนี้ ทำให้เราได้บำเพ็ญขันติบารมี ในวันที่วัดถูกปิดล้อม
เราได้อดทนต่อความหิว ความร้อน ความไม่สะดวกสบาย ต้องทนกับความไม่ยุติธรรม
ได้สร้างบารมีในระดับที่เอาชีวิตเป็นเดิมพัน
สถานที่แห่งนี้ ทำให้เราได้สัจจะบารมี ได้ช่วยกันปิดกองกฐิน
ได้ช่วยกันสถาปนาศาสนสถานทุกแห่งจนสำเร็จ ได้สวดธรรมจักรทะลุเป้าทุกครั้ง
สถานที่แห่งนี้ เราได้บำเพ็ญอธิษฐานบารมี ด้วยการตั้งมโนปณิธานไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
สถานที่แห่งนี้ หลวงพ่อสอนให้เรามีเมตตาบารมี ให้ลูกทุกคนแผ่เมตตา
โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ได้รู้จักให้อภัย เป็นกัลยาณมิตรชักชวนให้คนรอบข้างได้มาทำความดี
เป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางสร้างบารมีของใครหลายๆคน
สถานที่แห่งนี้ หลวงพ่อสอนให้เรามีอุเบกขาบารมี มีใจที่เที่ยงธรรม
ทำใจให้ผ่องใสตลอดเวลา ใจไม่เกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้งยึดติดต่อกิเลสทั้งปวง

ภาพคณะสงฆ์สอบบาลีสนามหลวง
ภาพตัวอย่างสามเณรปฏิบัติธรรม
ภาพพิธีการทอดกฐินประจำปี

วัดพระธรรมกายคือสถานที่ก่อเกิดกิจกรรมเพื่อสังคมและชาวโลก

สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย
เป็นแหล่งแห่งเนื้อนาบุญ มีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและพระเปรียญธรรมจำนวนมาก
เป็นศูนย์กลางการให้การศึกษาศีลธรรม เผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทั่วโลก
ถ้าไม่มีสถานที่แห่งนี้ก็ไม่มีการบวชพระปีละหลายแสนรูป
ไม่มีโครงการอบรมศีลธรรมเด็กดีวีสตาร์เกือบล้านคน
ไม่มีการส่งกำลังใจและความช่วยเหลือแด่พระ ๓ จังหวัดภาคใต้ทุกเดือน
เพื่อรักษาพระศาสนาที่นั่นไว้
ไม่มีภาพคนมารักษาศีล นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรมทุกอาทิตย์
ไม่มีภาพโครงการดีๆเพื่อพระพุทธศาสนาและการฟื้นฟูศีลธรรมโลกอีกมากมาย
รวมถึงก็ไม่มีเราทุกๆคน

ภาพอุปสมบทหมู่รุ่นพิเศษ พิธีตัดปอยผม หน้าอาคารร้อยปี

เพราะสถานที่แห่งนี้ ทำให้เข้าใจเป้าหมายชีวิตว่าคือที่สุดแห่งธรรม
มีดุสิตบุรีเป็นที่พักระหว่างทาง
เราเห็นคุณค่าอันไม่มีประมาณของสถานที่แห่งนี้
เราจึงนำใบอนุโมทนาบัตร เป็นหลักฐานการสร้างบารมี ๓๐ ทัศของเรา
มาเป็นพยานประกาศต่อคนทั้งโลกและผู้ที่เกี่ยวข้องว่าเรานั้นคือผู้สถาปนา
และเป็นเจ้าของวัดตัวจริง
ได้โปรดอย่าอ้างเอาความไม่บริสุทธิ์ของเงินบริจาคของคนๆเดียว
มากล่าวหาว่าทุกแผ่นดิน ทุกอาคารสถานที่ของวัดธรรมกายไม่บริสุทธิ์ไปด้วยเลย
วัดพระธรรมกายแห่งนี้บังเกิดขึ้นด้วยมือของพวกเรา หาได้เกิดเพราะคนอื่นไม่
เพราะฉะนั้น หากมีการยุบและให้ทรัพย์สินของมูลนิธิตกเป็นของแผ่นดิน
พวกเราเจ้าของวัดตัวจริงนับล้านคนนี่แหละคือผู้เสียหายที่แท้จริง

ภาพกล่องอนุโมทนาบัตรติดแผ่นทอง ณ วิหารคต พระธรรมกายเจดีย์

🌟ทบทวนโอวาท 🌟
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์นี้ ให้เชิญชวนเจ้าของใบอนุโมทนาบัตรมากันเยอะ ๆ ให้เทวดาฟ้าดินทั้งหลาย จะวางอุเบกขาไม่ได้ ต้องเอาอุเบกขาวางแล้วมาร่วมมือกัน มาร่วมแรงร่วมใจกัน ถ้าเทวดาทั้งหลายมีฤทธิ์ทางไหนก็ขอให้ทำเต็มที่ เพื่อรักษาวิชชาธรรมกาย วัดพระธรรมกายเอาไว้
ใบอนุโมทนาบัตรทุกใบนี้ คือ “ส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของหัวใจเรา” ใบโมฯ นี้แค่หนึ่งในล้านของความรู้สึกที่มีอยู่ในหัวใจ ที่รักในพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายของเรา นี่แค่เพียงแค่เศษเสี้ยวหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่า “ใบโมฯ นี้คือ ทั้งหมดหัวใจของเราแล้ว” เพราะเราไม่อาจจะบอกได้ทั้งหมด เอาแค่ส่วนหนึ่งของหัวใจเรา คือ “ใบโมฯ มาเป็นตัวแทน”
เพราะปัจจัยกว่าจะได้มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ เราต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันทั้งนั้นเลย และชีวิตนี้ก็ถือได้ว่า คือ ที่สุดของทุกคน แต่เราก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการหาทรัพย์หาอะไรต่าง ๆ มาสนับสนุนงานพระศาสนา เพราะเราเห็นว่า “สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้ชาวโลกทุกคนมีศีลมีธรรม”
ใบโมฯ นี้แค่นิด ๆ หน่อย ๆ แต่ส่วนลึกในจิตใจยังมีอีกเยอะที่เราเอาออกมาแสดงให้เห็นไม่ได้
เพราะฉะนั้น..ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์นี้ ให้มาร่วมกันจุดธูปเทียนจุดความสว่างให้ไปสู่สายตาของชาวสวรรค์ ให้ได้รู้ว่า “มนุษย์ที่มีศีลมีธรรมที่มีดวงปัญญาที่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด รู้ว่าวัดเราทำสิ่งที่ถูกต้องมาตลอดนั้นมีอยู่”
ใบโมฯ ทุกใบสำคัญมาก เราจึงต้องปิดทองผูกสายศีลเอาไว้ เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก ทุกกล่องเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจที่สูงส่ง
ดังนั้น..เราจึงต้องปิดทองทุกกล่อง
เพราะฉะนั้น..ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์นี้ ให้เราไปช่วยกันเชื้อเชิญมนุษย์ทั้งหลายให้มากันเยอะ ๆ และไปชักชวนคนที่เป็นเจ้าของใบโมฯ มาด้วยอย่างด่วนจี๋ เพราะนี่ไม่ใช่เรื่องของวัดพระธรรมกายอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ทุกคนจะได้มาช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนา อย่านิ่งดูดายอธิษฐานจิตอยู่ที่บ้านไม่ได้นะ!!!

ที่มาภาพและเนื้อหา

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้