เส้นทางธรรมยาตรากับเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช

แชร์ให้เพื่อนเลย

การบังเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา

หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ได้ให้โอวาท ความสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ในวาระต่างๆ

“พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้สร้างบารมี ๒๐ อสงไขยกับแสนมหากัป
อสงไขย แปลว่า นับไม่ไหว คือสร้างบารมีนับภพนับชาติไม่ถ้วน
สิ่งที่นับไม่ไหวมารวมกัน ๘๐, ๔๐, ๒๐ เศษอีกแสนมหากัป แล้ววันที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ต้องสละชีวิตเข้าไปค้นความรู้ กว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ยากมาก
เมื่อตรัสรู้แล้วท่านทรงนำความรู้นั้นมาถ่ายทอด สั่งสอนสืบต่อกันเรื่อยมาเป็นเวลาสองพันกว่าปี”

“เมื่อตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายก็ไม่หวงแหนวิชา
ทรงเปิดเผยอย่างแจ่มแจ้งแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก
ทรงสั่งสอนตลอดระยะเวลายาวนานทีเดียว บางพระองค์ก็เป็นแสนปี บางพระองค์หลายหมื่นปี”

“ธัมมจักกัปปวัฒนสูตร ธรรมบทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เหมือนชี้ทางสว่างให้แก่ชาวโลก
ว่าทางสายกลาง…จึงจะดับทุกข์ได้ เพราะธรรมบทนี้มาเพื่อชาวโลก
กว่าจะได้ธรรมบทนี้มา ต้องสร้างบารมีถึง ๒๐ อสงไขยกับแสนมหากัป บทนี้เพื่อชาวโลกเลย
ทางสายกลางเพื่อมวลมนุษยชาติ เพื่อชาวโลกทุกๆคน..”

พระบรมสารีริกธาตุ
ภาพตัวอย่าง ปทุมเจดีย์สีขาวบรรจุพระบรมสารีริกธาตุตัวแทนพระพุทธเจ้า ตั้งอยู่บนเทวรถกลีบดอกบัว (รูปซ้ายมือ)

“กฎแห่งกรรม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เป็นผู้บัญญัติ
แต่มีผู้ที่เขาตั้งกฎนี้ขึ้นมา เป็นผู้ที่มีฤทธิ์ มีอานุภาพมาก
เรามองไม่เห็นเขา เขาอยู่ในที่ลึกลับมาก ๆ เป็นผู้อยู่ฉากหลังในทุก ๆ ชีวิต
ตลอดแสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล ไม่มีเว้นเลยสักรายเดียว
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปรู้ไปเห็นมาด้วยพุทธญาณอันบริสุทธิ์
เพราะความสงสารจึงได้นำมาสั่งสอนสัตวโลก ให้รู้ให้เห็นเรื่องราวเหล่านี้”

“มีเพียงพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น
ที่จะเป็นประดุจแสงสว่างส่องทางชีวิต ให้เราดำเนินวิถีชีวิตในโลกนี้อย่างถูกต้อง
นำมาซึ่งประโยชน์และความสุขในปัจจุบัน จนกระทั่งละโลกไปแล้วก็มีความสุขตลอดเวลา
และถ้ามีบารมีแก่กล้าก็ทำให้เข้าถึงบรมสุขคือ อายตนนิพพานได้”

เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช

เสาหินพระเจ้าอโศกฯเป็นเสาหินโบราณที่สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช
พระมหาจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เมารยะ
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตามสถานที่สำคัญที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธองค์

เสาหินพระเจ้าอโศกฯ ณ ดินแดนประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน
และสถานที่สำคัญในพุทธศาสนา เป็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์
เป็นพยานวัตถุถึงการมีอยู่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และยืนยันเนื้อหาเรื่องราวในพระไตรปิฎกว่าเป็นความจริง

ธัมเมกขสถูป(รูปด้านหลัง) และสถูปอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันในปัจจุบัน ซึ่งในสมัยพุทธกาล พระพุทธองค์ ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตร ปฐมเทศนาที่นี่ ท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นปฐมอริยสงฆ์สาวก

หากไม่มีเสาหินพระเจ้าอโศกฯ เรื่องราวของพระบรมศาสดาก็จะเลือนหายไป
ประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาก็จะไม่สมบูรณ์
เมื่อคนรุ่นหลังไม่สามารถสืบค้นถึงการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ก็จะไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริง
พระรัตนตรัย ที่ค้ำจุนพระศาสนา ก็จะถูกเชื่อว่าเป็นเพียงตำนาน
เป็นแค่เรื่องแต่งขึ้นเท่านั้น พระพุทธศาสนาก็จะหายไปจากโลกนี้ในที่สุด

เสาหินพระเจ้าอโศกฯจึงเป็นหมุดย้ำ เป็นเสาเข็มหยั่งรากลึกของพระศาสนา
แม้ผ่านไปกว่า ๒๐๐๐ ปี สังเวชนียสถานก็ยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธทั่วโลก
ในทุกๆปี มีชาวพุทธจากทั่วโลกเดินทางไกลเพื่อมาแสวงบุญ
เคารพสักการะและระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นี่
และก่อเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำความดี

ซากเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช
จารึกที่เสาหินพระเจ้าอโศก เป็นตัวอักษรอินเดียโบราณ ในยุคประมาณ ๓๐๐ ปีหลังพุทธกา
หัวเสาของพระเจ้าอโศก ที่เป็นสัญญลักษณ์รูปสิงห์

การเข้าถึงธรรมกายของพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร)

จากพระธรรมเทศนาในหนังสือมรดกธรรม “ธรรมกาย คือ กายภายในของพระพุทธเจ้า”
มีหลักฐานที่แสดงว่า ธรรมกาย คือกายภายในของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาหลายแห่ง
ซึ่งการเข้าถึงธรรมกายของท่านเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่
เพราะเป็นการค้นพบสิ่งที่เลือนหายไปเกือบ 2000 ปีให้คืนกลับมา

คุณครูไม่ใหญ่ได้เคยให้โอวาทไว้ว่า
“ธรรมกาย…เป็นเนื้อหนังของพระพุทธศาสนา  เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่เราจะต้องศึกษาค้นคว้าเข้าไปให้ถึง
เป็นของเก่าดั้งเดิมของพระพุทธศาสนาแต่นำมาเป่าฝุ่นใหม่
ไม่ใช่เป็นของใหม่หรือลัทธิใหม่ แต่เพราะละเลยการศึกษาการปฏิบัติมานานจึงได้เลือนหายไป
แต่สัจธรรม…ก็คือสัจธรรม  เป็นของจริงที่อยู่ภายใน ที่เราสามารถศึกษาได้ ค้นคว้าได้  สัมผัสได้
เข้าถึงได้ด้วยกำลังแห่งความเพียรของเราในชีวิตนี้”

แสดงภาพตัวอย่าง คณะสงฆ์ปฏิบัติธรรม บูชามหาปูชนียาจารย์ เวลาค่ำจุดโคมถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดบางนางแท่น นครปฐม

ซึ่งท่านได้กล่าวถึงความสำคัญหลวงปู่ไว้อีกว่า
“ถ้าไม่มีท่านที่สละชีวิตเพื่อค้นพบวิชชาธรรมกายขึ้นมา เราก็ยากที่จะไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
และยากที่จะปฏิบัติได้ถูกต้องตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างง่ายๆ
เพราะการสละชีวิตของท่านจึงได้ค้นพบวิธีการที่จะเข้าถึงวิชชาธรรมกายในตัว
ตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”

“ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ จึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในโลก
เป็นทางไปของพระอริยเจ้า พระอรหันต์ เป็นทางบรรลุมรรคผลนิพพานของทุกๆ คนในโลก
ที่จะต้องเอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ เพื่อให้ได้บรรลุธรรม บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์
มาพบพระพุทธศาสนา ได้มีดวงตาเห็นธรรม”

“ทำใจให้หยุดนิ่ง ให้ใจใส ๆ หยุดประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแหละ
ความสว่างเกิดขึ้นแค่ช่วงระยะเวลา งูแลบลิ้น ช้างพัดใบหู หรือฟ้าแลบแปบเดียว ได้บุญ
ได้อานิสงส์ ยิ่งใหญ่ไพศาลนัก มากกว่าสร้างถาวรวัตถุใด ๆ เพราะว่าหยุดกับนิ่งนี่แหละ
เป็นทางไปสู่อายตนนิพพาน จะเข้าสู่เส้นทางสายกลางภายใน
เส้นทางของพระอริยเจ้า เส้นทางของพระอรหันต์ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระสัพพัญญูพุทธเจ้า
ท่านเดินทางในเส้นทางสายกลางอย่างนี้แหละ”

“เพื่อประกาศคุณท่าน ที่มีพระคุณต่อมวลมนุษยชาติ เพราะแค่ประโยคเดียว ชีวิตก็พลิกโลกแล้ว
“หยุด.. เป็นตัวสำเร็จ” ทั้งทางโลกและทางธรรม
เป็นพยานการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เราจึงต้องประกาศคุณท่าน หล่อท่านด้วยทองคำ”

เทวรถอัญเชิญรูปเสมือนจริงพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) รูปหล่อมด้วย “ทองคำ”

สถาปนาอนุสรณ์สถานตามเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ประกาศคุณหลวงปู่

การสถาปนาอนุสรณ์สถานตามเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ทั้ง ๗ แห่ง
๑. อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (โลตัสแลนด์) สถานที่เกิดรูปกายเนื้อ
๒. วัดสองพี่น้อง สถานที่เกิดในเพศสมณะ
๓. วัดโบสถ์บน สถานที่บรรลุธรรม
๔. วัดบางปลา สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรกหลังจากบรรลุธรรม
๕. อนุสรณ์สถานคลองลัดบางนางแท่น สถานที่ตั้งมโนปณิธานว่าจะบวชตลอดชีวิต
๖. วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ สถานที่ค้นคว้าและเผยแผ่วิชชาธรรมกาย
๗. วัดพระธรรมกาย สถานที่สืบสานวิชชาธรรมกาย (เผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ไปทั่วโลก)

คุณครูไม่ใหญ่เคยกล่าวถึงการสถาปนาอนุสรณ์สถานไว้ว่า
พวกเราทุกคน ได้ช่วยกันสร้างอนุสรณ์สถานมาแล้วทุกจุด เพื่อประกาศคุณท่าน
และก็ได้หล่อรูปเหมือนพระเดช พระคุณหลวงปู่ด้วยทองคำ
เพราะการบังเกิดขึ้นของพระผู้ปราบมารนั้นยากมาก ๆ ท่านลงมาปฏิบัติภารกิจที่สำคัญและยิ่งใหญ่
อนุสรณ์สถานของ“พระผู้ปราบมาร”…ต้องสืบทอดไปอย่างยาวนาน
เพื่อประกาศคุณของท่านให้มนุษย์และเทวาได้รู้เห็นและอนุโมทนา

ตลอดแสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล มีแต่โลกเราเท่านั้นที่มีเส้นทางพระผู้ปราบมาร
จักรวาลอื่นไม่มีเลย บนสวรรค์ก็ไม่มี และในโลกใบนี้ก็มีที่นี่แห่งเดียวและทั้งปีก็มีอยู่แค่ช่วงเดียวเท่านั้น!!
เพราะขนาดเทวดายังยืนเข้าแถวประนมมือดังลั่นโลกธาตุ
ตอนนี้เกิดสถานการณ์เทวดาปลื้มมาก ถ้าคิดแล้วเราจะปลื้ม
จะได้ไปช่วยกันสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมารให้หนาแน่น
รู้จนไปถึงผู้มีรู้มีญาณ มีฌานแก่กล้า ท่านก็เล่ากันต่อ ๆ ไป
เพราะฉะนั้น..ที่เราได้ช่วยกันสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมารนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลย
ต่อไปเส้นทางนี้จะเป็นที่แสวงบุญของชาวพุทธ
ดังนั้น..ต้องรีบมาตักตวงบุญกันให้เต็มที่

การสถาปนาอนุสรณ์สถานตามเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ทั้ง ๗ แห่ง ที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ดำริสร้าง เปรียบเหมือน การดำเนินแนวทางที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ “เคยสร้างเสาหินอโศก”ไว้
นอกจากเป็นกตัญญูบูชา ก็ยังเป็นหลักฐานพยานวัตถุถึงการค้นพบวิชชาธรรมกายของหลวงปู่
และการมีอยู่ของวิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และทุกภาพประวัติศาสตร์กิจกรรมธรรมยาตราที่เต็มไปด้วยพระและสาธุชนที่สงบเสงี่ยมสง่างามนั้น
ก็คือพยานบุคคลที่ยืนยันว่า.. “วิชชาธรรมกาย..มีอยู่จริง” และทุกคนสามารถเข้าถึงได้
ซึ่งจะเป็นต้นบุญต้นแบบ ยังความเลื่อมใสศรัทธาของชาวโลกให้เกิดขึ้น
เป็นอายุพระศาสนา และเป็นสัญญลักษณ์ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายต่อไปอีกยาวนาน

ภาพอินโฟกราฟฟิก แสดงเส้นทางอนุสรณ์สถานทั้ง 7 แห่ง และชมภาพกิจกรรมธรรมยาตราได้ที่นี้ 

ที่มาภาพและเนื้อหา

เรื่องราวเสาหินของพระเจ้าอโศก
ประวัติพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
ทบทวนโอวาทความสำคัญเส้นทางธรรมยาตราเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗
ทบทวนโอวาส ความสำคัญอนุสรณ์สถานวัดบางปลา พ.ศ. ๒๕๕๗
โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ ธรรมกาย…เป็นเนื้อหนังของพระพุทธศาสนา
โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ ผ้าสีสุดท้าย ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙
โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ วันมหาปีติ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๑
โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ ศึกษาพระธรรมวินัย ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๐
โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ สิ่งที่ต้องรู้…ไม่รู้ไม่ได้
ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในโลก โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ ใจหยุดสว่างแค่แวบเดียว ได้อานิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาล ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
จากใครคนหนึ่ง “หยุด.. เป็นตัวสำเร็จ” แค่ประโยคเดียว ชีวิตก็พลิกโลกแล้ว

รูปภาพจากเพจการบ้าน และ ภาพดีๆ ๐๗๒

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้