พระเข้าพรรษา… โยมก็ถึงเวลาปวารณาทำความดี

แชร์ให้เพื่อนเลย

ก่อนพระโพธิสัตว์ตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ท่านต้องทำความดีก่อน
ก่อนพระมหาชนกจะตั้งความปรารถนาพุทธภูมิ
ท่านต้องใช้ความวิริยะและขันติ
แบกบิดามารดาไว้บนบ่า ลอยคอกลางมหาสมุทรถึง 7 วัน 7 คืน
ก่อนสุเมธดาบสจะได้รับพยากรณ์เป็นพระสมณโคดมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ท่านต้องสละชีวิตถวายเป็นพุทธบูชา
ทอดกายเป็นสะพานให้พระทีปังกรพุทธเจ้าเสด็จผ่าน

หากเราอธิษฐานแต่ไม่สร้างความดี
ก็เหมือนตั้งผังแต่ไร้กำลัง
เหมือนขับรถตั้งจุดหมายปลายทางไว้อย่างดี…..
แต่ไม่มีน้ำมัน

ความปรารถนาก็คงจะไม่สำเร็จ

 

ในยุคสมัยพระศรีอาริยเมตไตรย์ อนาคตเบื้องหน้า

จะมีสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่เหมือนยุคนี้อยู่ 9 ประการ

ในยุคนั้นจะไม่มีคนบ้าใบ้

เพราะตลอดการสร้างบารมี พระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีวาจาสุภาษิต ไม่เคยพูดปดมดเท็จหรือหลอกลวงผู้อื่นเลยแม้แต่ครั้งเดียว

ในยุคนั้นจะไม่มีคนตาบอด

เพราะตลอดการสร้างบารมี พระองค์ทรงมีปกติมองสมณะผู้มีศีลด้วยความเคารพรัก และเทิดทูนบูชาอย่างสูงสุด
อีกทั้ง พระองค์ยังทรงมองยาจกวณิพกทั้งหลาย ด้วยนัยน์ตาและหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาอยู่ตลอดเวลา

ในยุคนั้น จะไม่มีคนง่อยเปลี้ย

เพราะตลอดการสร้างบารมี พระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีความซื่อตรง เลี้ยงชีพโดยสุจริต และไม่เคยคิดคดโกงผู้อื่นแม้แต่ครั้งเดียว

ในยุคนั้นจะไม่มีคนเจ็บไข้ได้ป่วย

เพราะตลอดการสร้างบารมี พระพุทธองค์ทรงเคยถวายยารักษาโรคแก่บรรพชิตหรือคฤหัสถ์ที่เจ็บป่วยไข้ เป็นทานอยู่เนืองนิตย์

ในยุคนั้นจะไม่มีการขู่อาฆาตมาดร้ายระหว่างกันและกัน

เพราะตลอดการสร้างบารมี พระพุทธองค์ไม่เคยขู่อาฆาตมาดร้ายใคร และไม่เคยทำให้ใครต้องหวาดกลัวหรือสะดุ้งตกใจเลยแม้แต่สักคนเดียว

ในยุคนั้น จะมีแต่ผู้คนที่มีรูปร่างสมส่วนงดงาม

เพราะตลอดการสร้างบารมี พระพุทธองค์ทรงสละสิ่งของที่พระองค์รักเป็นทาน ให้แก่สมณพราหมณ์หรือยาจกวณิพกอยู่เสมอ

ในยุคนั้น ผู้คนจะมีความสะดวกสบายในการเดินทาง

เพราะตลอดการสร้างบารมี พระพุทธองค์ทรงเคยสละช้าง ม้า ราชรถ หรือสิ่งที่ใช้เป็นยานพาหนะสำหรับคนเดินทางเป็นทาน

ในยุคนั้น แผ่นดินจะราบเรียบสม่ำเสมอไม่ขรุขระ

เพราะตลอดการสร้างบารมี พระพุทธองค์ทรงแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วถึง และทรงทำอย่างสม่ำเสมอ

ในยุคนั้น มนุษย์จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบาย และมีความ

สมบูรณ์พรั่งพร้อมไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่าง

เพราะตลอดการสร้างบารมี พระพุทธองค์ทรงให้ทานด้วยทรัพย์และสิ่งของเงินทองตามที่ชนทั้งหลายปรารถนาโดยทั่วไป

หากพระองค์ไม่ประกอบเหตุทั้ง 9 ประการตลอด 80 อสงไขยแสนมหากัป
สิ่งมหัศจรรย์จะไม่บังเกิดขึ้น
เช่นกัน
หากผู้ใดไม่เคยทำความดีทั้ง 9 ประการ
ก็จะไม่มีโอกาสได้เกิดร่วมยุคกับพระศรีอริยเมตไตรย์

คณะภิกษุสงฆ์อธิษฐานพรรษาในโบสถ์

พระเข้าพรรษา…โยมก็ถึงเวลาปวารณาทำความดี

ตลอดพรรษา
เมื่อมุ่งมั่นตั้งใจจะทำความดีอะไร
ออกพรรษาแล้ว
หากทำสำเร็จ
นอกจากจะเป็นสัจจะบารมี
ยังนำไปตั้งความปรารถนาในสิ่งที่ดี
เป็นอธิษฐานบารมีได้เช่นกัน

เข้าพรรษาปีนี้
บางท่านตั้งความปรารถนา
สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตรทุกวัน
บางท่านนั่งสมาธิทุกวัน
บางท่านรักษาศีล 8 ทุกวัน
บางท่านของดเหล้าเลิกบุหรี่
ส่วนผู้เขียน
ตั้งใจนั่งสมาธิแผ่เมตตาทุกวันไม่ให้ขาด
เป็นการแผ่ความปรารถนาดีออกไป
ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง
ปรารถนาให้พวกเขามีความสุข
ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
เป็นความดีที่ทำง่ายๆ
แต่ได้อานิสงส์มาก
และขอเชิญชวนผู้อ่านทุกท่าน
มาอธิษฐานพรรษาตั้งใจทำความดีด้วยกัน
หากไม่รู้ปวารณาอะไร
ก็ดูต้นแบบการสร้างบารมีจากพระศรีอริยเมตไตรย์ก็ได้ครับ

ขอบคุณที่มาภาพและเนื้อหาบทความ

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้