UG5 บทฝึกที่ย่นย่อธรรมทั้งปวง

อุปนิสัยที่ดีคือทางมาแห่งบุญ หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่เคยให้โอวาท เป็นคำแนะนำการใช้ห้องน้ำ “หลวงพ่อ”อยากให้ลูกทุกคนได้ถือโอกาสฝึกอุปนิสัยของเราซึ่งจะเป็นทางมาแห่งบุญ ให้ผู้ที่จะใช้บริการถัดจากเราไป มีความรู้สึกว่าเป็นคนแรกเสมอ คือทั้งอ่างล้างมือและห้องน้ำทุกอย่างให้สะอาดและแห้ง

อ่านเพิ่มเติม