กฐิน

ทอดกฐิน วันแห่งชัยชนะของลูกๆ ทุกคน

แชร์ให้เพื่อนเลย

กาลทานคือทานที่จำกัดด้วยเวลา เป็นบุญที่ทำได้ยาก

การทำทานแด่ผู้มีศีลบริสุทธิ์ พระบรมศาสดาทรงสรรเสริญว่าได้บุญมาก
โดยเฉพาะทานที่จำกัดด้วยเวลา หรือเป็นบุญที่ทำได้ยาก
ย่อมมีอานิสงส์มาก

เหมือนเรื่องราวของผู้ที่ทำบุญกับพระอรหันต์ที่ออกจากนิโรธสมาบัติ
ปุณณเศรษฐี ไถนาเป็นทองคำ ภายหลังจากการใส่บาตรพระสารีบุตรเถระที่ออกจากนิโรธสมาบัติ

ภาพประกอบพิธีการทอดกฐิน : ผ้าไตรในการประกอบพิธีการทอดกฐิน

ท้าวสักกเทวราชถึงกับเคยแปลงร่างเป็นคนชราเพื่อลวงใส่บาตรพระมหากัสสปเถระ
เพราะรู้ว่าท่านเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติ หากใครก็ตามได้ใส่บาตรกับท่านก็จะได้เป็นเศรษฐีประจำเมือง
แต่ก็ถูกพระเถระตำหนิว่า พระองค์แย่งสมบัติของคนจน

ทอดกฐินเป็นกาลทาน หลังการเข้าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์

การทอดกฐินเกิดจากพุทธานุญาต
ให้ภิกษุที่อยู่จำพรรษารับผ้ากฐินได้หลังออกพรรษา เพื่อนำมาผลัดเปลี่ยนผ้าเก่า
เข้าพรรษา คือช่วงเวลาที่พระภิกษุสงฆ์มุ่งบำเพ็ญเพียร
จำพรรษา ๓ เดือน คือโอกาสเหมาะสมที่จะบรรลุธรรม
ออกพรรษา พระสงฆ์ลงอุโบสถ สวดปาฏิโมกข์ ปวารณาออกพรรษา
คือช่วงเวลาที่พระศีลบริสุทธิ์เต็มที่

มีบทเพลงของ “ธรรมรักษ์”กล่าวถึงวัตรปฎิบัติของพระภิกษุสงฆ์ ที่อยู่จำพรรษา
“พระภิกษุสงฆ์ ตลอดไตรมาส อยู่จำพรรษา
บำเพ็ญศีล สมาธิและปัญญา
แสวงหาธรรมกายในกลางกายตน
พุทธองค์สอนไว้อย่าได้ประมาท
ใจไม่คลาดจากศูนย์กลางกายในทุกแห่งหน
จำพรรษาน้อมพระไว้ในกมล
นี่แหละทางหลุดพ้นแห่งมาร”

บุญทอดกฐินเป็นมหากาลทาน เป็นมหาสังฆทาน เป็นวันแห่งชัยชนะของลูกๆ ทุกคน

หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่เคยให้โอวาทเมื่องานกฐินวัดพระธรรมกาย พ.ศ.๒๕๔๙ ไว้ว่า
บุญทอดกฐินเป็นกาลทานที่เราตั้งใจถวาย
เป็นมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์..
ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลก
และไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่า
ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเอาไว้ว่า
“ สาครเป็นประมุขของแม่น้ำทั้งหลาย
ดวงจันทร์เป็นประมุขของดวงดาวทั้งหลาย
ดวงอาทิตย์เป็นประมุขของความร้อน
พระสงฆ์เป็นประมุขของผู้หวังบุญบูชาอยู่ ”
ดังนั้น..ถ้าเราปรารถนาที่จะได้บุญมากๆ
ก็ให้ถวายเป็นสังฆทาน คือ..
มีใจเป็นกลางในการถวายแด่ท่ามกลางหมู่สงฆ์..
ผู้เป็นอายุของพระพุทธศาสนา
ซึ่งท่านได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรม
เพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายใน
เพราะฉะนั้น..ผู้ถวายจึงได้ผลแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ เปรียบเหมือนกับการหว่านพืชเพียงเล็กน้อย
ลงในนาดี..ย่อมได้ผลอันเจริญงอกงามไพบูลย์
ยิ่งผู้ถวายได้เข้าถึงและประกอบวิชชา
ธรรมกายเป็นด้วยแล้ว..
ก็จะยิ่งมีอานิสงส์เป็นอสงไขย-อัปปมาณัง
เพราะได้ถวายถูกพระธรรมกายของพระพุทธเจ้า
นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน !!…

ภาพพิธีกรรมการร่วมงานบุญกฐิน : ภาพการ์ดหนูน้อยเชิญชวนไปร่วมงานกฐินที่วัดพระธรรมกาย วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

“ซึ่งทอดกฐินในครั้งนี้..
ก็จะได้ถวายเป็นพุทธบูชา
และเป็นมหาสังฆทานที่ถวายในท่ามกลางสงฆ์
ดังนั้น..ผลแห่งบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะส่งผลทำให้ชีวิตของเรามีแต่ความเจริญรุ่งเรือง
อีกทั้ง..บุญส่วนหนึ่งก็จะไปตัดรอนวิบากกรรม
วิบากมาร รื้อผังจน และเชื่อมสายสมบัติให้เราสามารถสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบาย
ในภพชาติปัจจุบันนี้อีกด้วย
ไม่ใช่เพียงเท่านั้น..
เนื่องจากบุญทอดกฐินนี้เป็นมหากาลทาน
ดังนั้น..ผลแห่งบุญนี้ก็จะส่งผล
ทำให้เรามีจังหวะชีวิตที่ดี
คือ..เราจะมีสมบัติบังเกิดขึ้น
ในกาลที่เราต้องการอยู่เสมอ
และในภพชาติต่อๆ ไป..
เราก็จะเป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมไปด้วยที่สุดแห่ง
รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ
อีกทั้ง..เราจะได้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
ในธรรมทั้งหลาย แล้วก็พรั่งพร้อมไปด้วย
ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มรรคผลนิพพาน
และวิชชาธรรมกาย
และด้วยผลแห่งบุญที่เราได้ถวายผ้ากฐิน
หรือผ้าไตรจีวรนี้..ก็จะส่งผลทำให้เรา
เป็นผู้ที่มีบุญพิเศษ คือในภพชาติต่อๆ ไป..
ไม่ว่าเราจะไปบังเกิดอยู่ในที่แห่งใด
เราจะไม่ขาดแคลนในเรื่องเครื่องนุ่งห่มเลย
อีกทั้ง..เราจะมีเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ประณีตสวยงาม,
จะได้สัมผัสที่นุ่มนวล และจะมีผิวพรรณวรรณะที่ผ่องใส งดงาม สว่างไสว แล้วก็จะมีความสุข
มีกำลัง มียศ มีอธิปไตย คือ..ความเป็นใหญ่ทั้งในมนุษยโลกและในเทวโลก
เมื่อถึงคราวที่มาเกิดเป็นมนุษย์..
เราก็จะได้เพศบริสุทธิ์
ซึ่งถ้าหากเกิดเป็นชายและมีความปรารถนา
ที่จะออกบวชเป็นบรรพชิต
เราก็จะมีผ้าไตรจีวรพร้อมอัฐบริขาร
ที่บังเกิดขึ้นด้วยบุญฤทธิ์
อีกทั้ง..ยังจะได้รับการประทานอุปสมบท
แบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา..
ซึ่งอยู่ใต้ร่มบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย
แต่ถ้าหากเกิดเป็นหญิง..
ก็จะได้เครื่องประดับมหาลดา-ปสาธน์
ประดุจดั่งมหาอุบาสิกาวิสาขาในสมัยพุทธกาล..
ผู้ถึงพร้อมด้วยเบญจกัลยาณี
ที่มีโอกาสได้ครอบครองเครื่องประดับนี้
อีกทั้ง..ท่านยังมีความงดงามทั้งภายนอกและภายใน คือ..ทั้งร่างกายและจิตใจ
แล้วท่านก็ได้บรรลุธรรมตั้งแต่ยังเยาว์วัย
ซึ่งเราจะสมหวังดั่งใจในทุกสิ่งได้..
ก็ต้องเริ่มต้นด้วยมหาทานบารมี
ที่เราได้ตั้งใจสั่งสมกันเอาไว้อย่างดีแล้วนั่นเอง
และในตอนนี้..ลูกๆ ทุกคนก็ได้เป็นเจ้าของ
บุญใหญ่นี้กันแล้ว เพราะฉะนั้น..ให้ลูกๆ ทุกคน
ปลื้มปีติใจที่เราได้ทุ่มเทสร้างมหาทานบารมีกันมาอย่างเต็มที่เต็มกำลัง
อีกทั้ง..ยังมีหัวใจประดุจพระบรมโพธิสัตว์ผู้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้น
โดยเราได้สละทรัพย์ที่หามาด้วยความยากลำบาก..นำออกมาบริจาคทานเป็นองค์กฐิน
โดยไม่หวงแหน ไม่ตระหนี่ และไม่เสียดาย
ในทรัพย์เหล่านั้นเลย

ภาพประกอบพิธีกรรมสาธุชนร่วมขบวนอัญเชิญผ้าไตรในงานทอดกฐินธรรมชัย

ดังนั้น..วันนี้จึงเป็นวัน “ ชิตัง เม ”
วันแห่งชัยชนะของลูกๆ ทุกคน..
ที่สามารถเอาชนะความตระหนี่ได้อย่างเด็ดขาด
ซึ่งถือว่าเป็นชัยชนะที่ไม่มีวันกลับมาพ่ายแพ้
และเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะ
ของพระราชาที่รบชนะข้าศึก
เมื่อเราสามารถเอาชนะความตระหนี่ได้เช่นนี้..
ผังมหาเศรษฐี บรมเศรษฐี
และบรมจักรพรรดิก็จะบังเกิดขึ้นกับเรา
เพราะฉะนั้น..เราจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รื้อผังจน
แล้วก็สร้างผังรวยถาวรไปทุกภพทุกชาติ
ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม”

ที่มาภาพและเนื้อหา

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้