ย่นย่อเส้นทางสร้างบารมี

แชร์ให้เพื่อนเลย

ย่นระยะทางไปสู่ที่สุดแห่งธรรม

ตอนหนึ่งในหนังสือคุณยาย in my heart คุณครูไม่ใหญ่กล่าวไว้ว่า

พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำมีมโนปณิธานที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรม ซึ่งต้องอาศัยกำลังบุญบารมีมาก
ถ้าหากไม่มากพอ ย่อมสู้พญามารไม่ไหว
เราต้องอาศัยบุญในการตัดวงจรบาป จากหนักผ่อนให้เป็นเบา จากเบาเป็นหาย เพื่อย่นระยะทางไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
บุญจะนำพาให้ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมได้โดยสะดวกและปลอดภัย สามารถสร้างบารมีในสังสารวัฏได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์โดยง่าย
เราจึงจําเป็นจะต้องมีบุญใหญ่และมีบุญมากเป็นพิเศษ

ภาพเทวรถอัญเชิญรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร)

จากพระไตรปิฎกเรื่องทัททัลวิมาน ในขุททกนิกาย วิมานวัตถุ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยตรัสกับพระอานนท์ ถึงความสำคัญของการถวายสังฆทานว่า

“ดูก่อนอานนท์ เราไม่กล่าวปาฎิปุคคลิกทานว่ามีผลมากกว่าสังฆทานโดยปริยายใด ๆเลย
สังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญ พระสงฆ์นั่นแลเป็นประมุขของผู้บูชา และเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่า”

การถวายสังฆทานพระ ๑ วัด ทำได้ง่าย แต่การถวายสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ วัดทั่วประเทศ ทำได้ยาก
การตักบาตรพระไม่กี่รูป ทำได้ง่าย แต่การตักบาตรคราวละ ๑๐,๐๐๐ รูป ทำได้ยาก
การทอดกฐินปีละวัดทำได้ไม่ยาก แต่การทอดกฐินปีละนับพันวัดทำได้ยากที่สุด
ทุกโครงการบุญที่หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ดำริขึ้น
คือบุญที่ปกติต้องใช้เวลาทำทั้งชีวิต หรือบุญที่เราทำทั้งชีวิตยังทำไม่ได้ ท่านนำมาให้เราทำเสร็จได้ในวันเดียว
การบูชาข้าวพระ บูชาครั้งเดียว ได้บูชาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอายตนนิพพาน
การบวช ทำบุญบวชครั้งเดียว ได้บวชพระนับแสนรูป
สวดธรรมจักรและเวียนประทักษิณหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ เหมือนได้สวดสาธยายมนต์ซึ่งเป็นแม่บทแห่งธรรมทั้งปวงต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์
ยังได้ชื่อว่าเป็นการหมุนกงล้อแห่งธรรมจักร
ทุกกิจกรรมธรรมยาตรา นอกจากเป็นกตัญญูบูชาต่อมหาปูชนียาจารย์ ก็ยังเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาด้วย
ครั้งหนึ่งได้มาปกป้องวัดด้วยการ“เอาชีวิตเป็นเดิมพัน” ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย รักษาธรรมะของพระพุทธเจ้า ให้คงอยู่คู่โลกและจักรวาล
ทั้งหมดล้วนเป็นการสร้างบุญใหญ่ เพื่อการย่นย่อเส้นทางการสร้างบารมี

บูชาข้าวพระ ย่นระยะทางไปสู่ที่สุดแห่งธรรม

ภาพหนังสือคุณยาย In My Heart

จากส่วนหนึ่งหนังสือ “คุณยาย in my heart”
คุณยายทองสุข สำแดงปั้น ได้ร่วมกับคุณยายจันทร์ ขนนกยูง ในการค้นคว้าหาวิธีสั่งสมบุญใหญ่
ในที่สุดท่านก็ได้ค้นพบการบูชาข้าวพระด้วยวิชชาธรรมกาย
ซึ่งผู้เข้าถึงวิชชาธรรมกายจะเห็นว่า บุญนี้เป็นบุญพิเศษที่ยิ่งใหญ่ สามารถช่วยย่นระยะเวลา และหนทางในการสร้างบารมีเพื่อมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมได้
เป็นบุญที่ละเอียดประณีต ทําน้อยแต่ได้มากทํามากยิ่งได้มากขึ้นทับทวีทําให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีพรั่งพร้อมทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มรรค ผล นิพพานและวิชชาธรรมกาย
พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้เคยรับรองเอาไว้ว่าการบูชาข้าวพระด้วยวิชชาธรรมกายนี้ถูกต้องและมีอานิสงส์มากจริง
ดังเช่นที่หลวงพ่อได้ยินได้ฟังมาจากคุณยายว่า
พระเดชพระคุณหลวงปู่ซึ่งอยู่อีกฟากหนึ่งในโรงงานทําวิชชาเห็นในญาณทัสนะว่าคุณยายทองสุขและคุณยายจันทร์กำลังศึกษาค้นคว้าเรื่องอะไรกัน
แล้วท่านก็บอกคุณยายทองสุขว่า

“สุขถูกแล้ว อย่างนั้นถูกแล้ว ต้องทํากันอย่างนี้”

คุณยายทองสุขและคุณยายจันทร์ต่างก็ปลื้มใจว่า พิธีบูชาข้าวพระนี้ได้รับการรับรองจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายแล้ว

คลองลัดบางนางแท่นคือสัญญลักษณ์แห่งการย่นย่อการสร้างบารมี

แม้ยามที่ยังเป็นฆราวาส ต้องแล่นเรือบรรทุกข้าวประกอบอาชีพเลี้ยงชีพ
ถึงแม้มีแม่น้ำใหญ่ปลอดภัยสะดวกสบายในการแล่นเรือ
แต่หลวงปู่ท่านเลือกเส้นทาง คลองลัดบางนางแท่น ซึ่งเป็นคลองเล็ก แม้มีอุปสรรคโจรผู้ร้ายชุกชุม และอาจมีภัยอันตรายระหว่างทาง แต่ก็ทำให้ระยะทางสั้นลง ร่นระยะเวลา
เส้นทางสายนี้เองเป็นเส้นทางที่ทำให้ท่านได้ตั้งปณิธานบวชตลอดชีวิต

ธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมาร ทุกย่างก้าวของพุทธบุตรคือก้าวย่างของหลวงปู่

หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่อธิบายว่า

เส้นทางธรรมยาตราคือเส้นทางที่หลวงปู่เดินมาก่อน
“ถ้าไม่มีท่านที่สละชีวิตเพื่อค้นพบวิชชาธรรมกายขึ้นมา เราก็ยากที่จะไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง และยากที่จะปฏิบัติได้ถูกต้องตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างง่ายๆ
เพราะการสละชีวิตของท่านจึงได้ค้นพบวิธีการที่จะเข้าถึงวิชชาธรรมกายในตัว ตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”

สาธุชนกำลังโปรยดอกไม้เตรียมต้อนรับพระธรรมยาตรา ปีที่ 7 อำเภสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

เป็นการย่นย่อเส้นทางสู่ที่สุดแห่งธรรมของทุกๆคน
พิธีต้อนรับพุทธบุตรธรรมยาตรา
มีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานบนเทวรถ
มีหลวงปู่วัดปากน้ำที่เกิดใหม่ด้วยกายทองคำ ผู้ได้ชื่อว่า“พระผู้ปราบมาร”
พุทธบุตรทุกรูปล้วนเป็นหน่อเนื้อของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อีกทั้งยังมีใจจรดอยู่กับหลวงปู่เป็นอารมณ์
ทุกย่างก้าวของท่านจึงเป็นก้าวย่างของหลวงปู่
ทุกคำสาธุการของเรา
ทุกกลีบดอกเบญจทรัพย์และดอกทรัพย์บานชื่นที่เราบรรจงปูลาดด้วยความปราณีตเป็นทางต้อนรับพุทธบุตรธรรมยาตรา
นอกจากเป็นกตัญญูบูชาต่อมหาปูชนียาจารย์ ก็ยังเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาด้วย
มีคำกล่าวว่า

การบูชาพระบรมสารีริกธาตุด้วยจิตเลื่อมใสนี้ ถือว่ามีอานิสงส์เสมอกับการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่พระองค์ทรงมีพระชนม์อยู่ทีเดียว

ภาพมุมสูงที่โลตัสแลนด์ คณะสงฆ์ และ เทวรถอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และ เทวรถอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร)

ตักบาตรและถวายภัตตาหารกับพระธรรมยาตรา

พุทธบุตรทุกรูปล้วนบวชเพื่อบูชาธรรม พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร)
การถวายภัตตาหารใส่บาตรท่านก็เสมือนหนึ่งท่านเป็นตัวแทนหลวงปู่รับถวาย นับเป็นบุญใหญ่ของผู้ถวาย

 

พิธีกรรมตักบาตรที่โลตัสแลนด์ ปีที่ 7
สาธุชนถวายภัตตาหารเช้าแด่คณะสงฆ์ ที่โลตัสแลนด์
สาธุชนถวายภัตตาหารเช้าแด่คณะสงฆ์ ที่โลตัสแลนด์

จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา

นอกจากเราได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุด้วยการถวายประทีปเป็นพุทธบูชา
เรายังได้บูชาพระผู้ปราบมารด้วยการถวายประทีปเป็นกตัญญูบูชา
ซึ่งภาพประวัติศาสตร์ในทุกกิจกรรมบุญ ที่เป็นกตัญญูบูชาและถวายเป็นพุทธบูชา ยังเป็นต้นบุญต้นแบบ อันนำมาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาของชาวโลก
ทุกกิจกรรมบุญล้วนอยู่ในสายตาของพระผู้ปราบมารและนำสู่การย่นย่อเส้นทางไปสู่ที่สุดแห่งธรรม

ธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีหนึ่งมีครั้งเดียว
เป็นโอกาสที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันต้อนรับพุทธบุตรธรรมยาตรา ณ แผ่นดินบนเส้นทางที่หลวงปู่สร้างบารมี ด้วยใจหมายถวายบุญแด่คุณครูไม่ใหญ่ ผู้ซึ่งดำริโครงการธรรมยาตรานี้ขึ้นมา

ภาคค่ำ : พิธีกรรมจุดโคมประทีปที่โลตัสแลนก์ ปีที่ 7

คณะสงฆ์จุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชา
คณะสงฆ์จุดประทีปธรรมถวายเป็นพุทธบูชา

ที่มาของภาพและเนื้อหา

One comment

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้